Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Organisation och omvärld

Bibliotekens uppdrag, utvecklingsarbete, professionsfrågor och verksamhet med utgångspunkt i läsfrämjande, MIK och digital kompetens. Här ryms innehåll om styrning, planer, strategiarbete och samverkan med andra samhällsaktörer.

Hoppa över filtrering

Filtrera

Taggar

Innehållstyp

Form

Målgrupp

Tidsåtgång

Organisation och omvärld
5-30 min

Lär dig faila

Artikel

Hur ser vi på professionella misslyckanden och hur tar vi tillvara på dem? Kan ett bejakande av misslyckanden både bidra till ett bättre arbetsklimat och till en möjlighet att utveckla organisationen? Vad är egentligen ett misslyckande? Detta är frågor som Region Örebro län frågat sig och arbetat med under en längre tid.

Organisation och omvärld
5-30 min

Folkbibliotekariers kompetenser för läsfrämjande

Artikel

Vilka kunskaper och kompetenser behöver bibliotekarien för att kunna arbeta med det läsfrämjande uppdraget? Jenny Lindberg, universitetslektor vid Högskolan i Borås, ger i den här artikeln en övergripande bild av de centrala kompetenser som spelar in i bibliotekariens läsfrämjande och litteraturförmedlande uppdrag. Den avslutande delen utgörs av en diskussion om bibliotekariens unika professionella kompetens och hur den kan ges spelrum på arbetsplatsen.

Organisation och omvärld
5 min

Lokal demokrati i en digital värld – ett lyckat samarbete mellan bibliotek och lokalmedier

Artikel

I denna text berättar journalisten Frida Dam Bergstedt om ett forskningsprojekt där bibliotek och lokala nyhetsmedier anordnade gemensamma aktiviteter med syfte att stärka demokratin.

Organisation och omvärld
5-30 min

Från skånska slott och äldreboenden – tips och tricks från en museipedagog

Artikel

Att hålla i visningar av biblioteken kan vara både svårt och utmanande. I ett försök till att inspirera biblioteksmedarbetare till att bli bättre på att hålla visningar så pratar Digiteket i denna text med en museipedagog på Malmö museum.

Organisation och omvärld
5-30 min

Biblioteken som tankesmedjor: vad är ett modernt kunskapstempel?

Artikel

Biblioteken som tankesmedjor en podcastserie med kortare intervjuer och reportage som kommer att publiceras under 2023 och 2024. Avsnitten är tänkta som en inspiration för alla som är engagerade i biblioteksfrågor, demokratins utveckling och digitaliseringens effekter.

Organisation och omvärld
5-30 min

Läsfrämjandets geografi

Artikel

I denna kunskapsöversikt presenteras en kartläggning av de centrala aktörerna för främjandet av läsning på nationell, regional och lokal nivå, samt hur deras uppdrag, ansvar och roller ser ut. I översikten ges också en inblick i det samspel som sker mellan offentliga organisationer och civilsamhället när det gäller läsfrämjande, med särskilt fokus på att identifiera delområden där samverkan är välorganiserad och inom vilka områden samverkan saknas.

Organisation och omvärld
5 min

Allvarligt och lekfullt när delaktighet och inflytande stod i fokus

Artikel

Barns och ungas delaktighet och inflytande är ett prioriterat område för Biblioteken i Malmö, BiM, liksom för de flesta folkbibliotek. Men hur arbetar biblioteken aktivt för att involvera barn och unga i sin verksamhet och finns det några konkreta metoder som visat sig framgångsrika?

Organisation och omvärld
30-60 min

Biblioteken som tankesmedjor möter riksbibliotekarie Karin Grönvall

Artikel

Biblioteken som tankesmedjor en podcastserie med kortare intervjuer och reportage som kommer att publiceras under 2023 och 2024. Avsnitten är tänkta som en inspiration för alla som är engagerade i biblioteksfrågor, demokratins utveckling och digitaliseringens effekter.

Organisation och omvärld
5 min

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Med vision om goda villkor för unga och civilsamhället

Artikel

I den här intervjun berättar Elisabet Johansson och Rebecka Hinn, utvecklingsledare på myndigheten, om vilket uppdrag Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har och på vilket sätt myndigheten är relevant för biblioteksmedarbetare. De tipsar samtidigt om några relevanta rapporter och material som myndigheten tagit fram.

Organisation och omvärld
5-30 min

Ett himla trevligt och ganska lätt upplägg

Artikel

Den här artikeln beskriver Region Skånes initiativ Fem bibliotek – fem träffar. Här möts fem bibliotek fem gånger för ett kollegialt utbyte och lärande utifrån konkreta verksamhetsexempel.

Organisation och omvärld
30-60 min

Angelägen forskning: Bibliotek som social infrastruktur och demokratiskt nav

Artikel

Vid det här tillfället av Angelägen forskning stod Bibliotek som social infrastruktur och begreppet ”att biblioteka” i fokus för samtalet mellan Johanna Rivano Eckerdal, docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, och Kristina Elding, utvecklingsstrateg på bibliotek, kultur- och fritidsförvaltningen i Lund.

Organisation och omvärld
5 min

Bibliotek och beredskap – material från KB

Artikel

Det finns ett växande engagemang bland Sveriges bibliotek kring beredskap. Beredskap handlar om att skapa en robust verksamhet som kan fortsätta, även om förutsättningarna i omvärlden förändras. Detta har Kungliga biblioteket (KB) tittat närmare på.

Organisation och omvärld
5-30 min

Folkbibliotekens arbete med beredskap

Artikel

Det är en ökande skara av folkbibliotek som jobbar med beredskap och totalförsvar. Det är framförallt bibliotekets informationsförmedling och biblioteksrummets funktion som mötesplats som bedöms som prioriterade att fortgå i en krissituation. I denna artikel ger KB en aktuell bild av folkbibliotekens arbete med att skapa beredskap i sina verksamheter.

Organisation och omvärld
5-30 min

Beredskap och totalförsvar ur ett biblioteksperspektiv

Kurs

Samhället har just nu ett starkt fokus på att skapa beredskap i sina verksamheter, så även bibliotek. Men hur ser samhällets planering ut inför kris, höjd beredskap eller krig? Hur hänger krisberedskap och totalförsvar ihop? Och hur kommer egentligen bibliotek och övriga verksamheter inom kultursektorn in i den samhälleliga planeringen för beredskap? I denna kurs får du lära dig mer om hur Sverige är organiserat för att hantera kriser eller höjd beredskap.

Organisation och omvärld
5-30 min

Fri åsiktsbildning – samhällets mål och bibliotekens uppdrag

Kurs

Att verka för fri åsiktsbildning är grunden för bibliotekens verksamhet, det säger bibliotekslagen. Fri åsiktsbildning är också en grundlagsskyddad rättighet för den enskilde. Därför är det viktigt att alla biblioteksmedarbetare har en djup kunskap om begreppet fri åsiktsbildning. En bred kunskap om detta är också en förutsättning för att fördjupade samtal om bibliotekens roll i totalförsvaret ska kunna föras.

Organisation och omvärld
5-30 min

Digital tillgänglighet och upphandling

Artikel

Myndigheten Digg har ansvar för frågor kring digital tillgänglighet och ser till att offentliga aktörer uppfyller kraven i tillgänglighetslagstiftningen. Vid upphandling av tekniska system är det viktigt att ställa och kontrollera krav på detta. Många bibliotek står inför utmaningar när det kommer till upphandling av olika former av biblioteksteknik. Ilias Bennani från Digg ger i en film goda råd kring hur man bör tänka om upphandling med fokus på tillgänglighet, och Digiteket har sammanfattat filmens viktigaste punkter. Myndigheten Digg (Myndigheten för digital förvaltning) är ansvarig för digital tillgänglighet och är de som utför tillsynen och kontrollen över att offentliga aktörer uppnår kraven i tillgänglighetslagstiftningen. Ett sätt att säkerställa att man gör rätt är att man kravställer och kontrollerar den digitala tillgängligheten vid inköp av nya ...

Organisation och omvärld
5-30 min

Vaggerydsmodellen – samverkan för ett rikt och varierat språkande

Artikel

I Vaggeryds kommun finns Språknätverk Vaggeryds kommun. Detta nätverk har en gemensam strävan att ge alla barn i Vaggeryds kommun de bästa förutsättningarna för ett rikt och varierat språkande.

Organisation och omvärld
5-30 min

Steget före i folkbiblioteket: Ny studie om folkbibliotekariers omvärldsbevakning

Artikel

En ny studie har utforskat hur omvärldsbevakning sker i svenska folkbibliotek. Resultaten visar att biblioteksanställda ofta integrerar omvärldsbevakning i sina vardagliga arbetsuppgifter, drivet av sina ansvarsområden och personliga intressen. Informella nätverk och sociala medier är vanliga hjälpmedel. Omvärldsbevakningen ses som meningsfull och värdefull för både individen och organisationen, men frågan kvarstår om hur den kan stödjas och användas strategiskt.

Organisation och omvärld
5 min

“Du är ny här va?” – att jobba som sommarvikarie på bibliotek

Artikel

”Vad gäller egentligen för fjärrlån på sommaren?” “Var finns de där blanketterna för Sommarboken?” “Vad sjutton är en DAISY-spelare?” Känner du igen någon av dessa frågor? Då har du antagligen jobbat som sommarvikarie på ett folkbibliotek någon gång. Säg att du pluggar till bibliotekarie och att du precis fått ditt första riktiga sommarjobb på ett bibliotek. Du känner dig stolt och förväntansfull och vill naturligtvis visa framfötterna, vara behjälplig, serviceinriktad och p-r-o-f-e-s-s-i-o-n-e-l-l. Du vill svara rätt på varenda fråga du får och slänga ur dig boktips till höger och vänster, som träffar rätt varenda gång. Du vill möta barn, unga och vuxna som efter dina träffsäkra tips kommer tillbaka till biblioteket med tårar i ögonen och euforiskt utbrister ”Tack för en otrolig läsupplevelse!” eller ”Tack ...

Organisation och omvärld
5-30 min

Även resan är mödan värd: Mål och mening när Östersunds bibliotek satsar på läsfrämjandelyft

Artikel

Fokus på barn och unga, från kartläggning till kollegialt lärande – Östersunds bibliotek arbetar målmedvetet med att stärka kompetensen inom läsfrämjande för barn och unga. I mitten av april gästade Maj Eriksson, bibliotekschef på Östersunds bibliotek, läsfrämjandelyftets nystartade frukostträff. Artikeln publicerades ursprungligen på Kulturrådets webbplats. Den publiceras här i något utökad form. Östersunds kommun har ungefär 65 000 invånare och har ett huvudbibliotek, tre integrerade områdesbibliotek, två bokbussar samt 37 anställda biblioteksmedarbetare. Biblioteket har ett tydligt uppdrag från kultur- och fritidsnämnden att fokusera på barn och unga och då särskilt på barn och unga i socioekonomiskt svaga områden.  Arbetet med läsfrämjandelyftet tog fart redan i slutet av 2022, så snart man fått besked om att man erhållit medel. Att trycka på startknappen direkt var ett genomtänkt ...

Organisation och omvärld
5-30 min

Böcker, slöjd och prepping när bibblan gör bibBl.a.

Artikel

Vad händer när man kombinerar traditionell slöjd, digitala metoder och ett öppet och flexibelt bibliotek? Ja, bibB.l.a. bland annat! Digiteket pratar med Helena Broms som har varit med och utarbetat satsningen i Region Jämtland Härjedalen.  Film om där Susann Myrenhammar slöjdkonsulent, Helena Broms, biblioteksutvecklare och Hanna Eskelin, digital biblioteksutvecklare berättar om projektet bibBl.a. Publicerad av Biblioteksutveckling region JH på Youtube. Berätta om bibBl.a., Helena. – bibBl.a. började som en idé till ett makerspace med dåvarande projektledaren Alida Johansson. Sedan lades det till tankar utifrån bland annat Agenda 2030. Och vad är då bibBl.a.? – bibBl.a. utgår från fem utvalda mål från Agenda 2030: “Klimatförändringarna”, “God utbildning för alla”, ”Jämställdhet”, “Minskad ojämlikhet” och “Hållbar industri”. Från dessa har det skapats ett projekt där traditionell slöjd möter ...

Organisation och omvärld
5-30 min

Vetenskapsbiblioteken i Vasa – blickar mot framtiden

Artikel

När Finlands svenska biblioteksförening arrangerade sina biblioteksdagar i maj 2023 låg fokus i hög grad på högskolebibliotek. Som ett led i det tämligen nystartade expertnätverket för anställda vid högskolebibliotek kunde dessa bibliotekarier nu träffas för att diskutera relevanta frågor. Digiteket passade på att intervjua tre representanter från vetenskapsbiblioteken vid Åbo Akademi och Tritonia. I Vasa finns idag två vetenskapsbibliotek, Åbo Akademis bibliotek i Vasa och Tritonia.  Åbo Akademis bibliotek i Vasa, eller Academillbiblioteket som det också kallas, utgör en av fyra filialer av Åbo Akademis bibliotek och ligger på bottenplan i akademins vackra tegelbyggnad i Vasa. Här arbetar fyra bibliotekarier med kursverksamhet för och handledning av studenter, låneservice och bestånd samt annan service såsom skrivkvällar i samarbete med Språkcentret.  Vetenskapsbiblioteket Tritonia är beläget på Vasa ...

Organisation och omvärld
5-30 min

Finlands svenska biblioteksdagar

Artikel

Under två soliga majdagar höll Finlands svenska biblioteksförening årets upplaga av Finlands svenska biblioteksdagar, denna gång i den österbottniska staden Vasa. Digiteket var på plats för att berätta om den nylanserade plattformen och det utökade uppdraget inom läsfrämjande samt för att ta del av programmet som hade temat Digital nutid via historiens vingslag. Finlands svenska biblioteksförening firar 85-årsjubileum i år, och årets upplaga av biblioteksdagarna hade ett rekordstort besöksantal med 103 anmälda deltagare från såväl Finland som Sverige. Dagarna samlar biblioteksanställda från hela Svenskfinland en gång om året, och tidigare upplagor har arrangerats på olika orter eller digitalt (under pandemin).  Finlands svenska biblioteksförening Föreningen grundades 1938 men hette då Österbottens svenska biblioteksförening. Denna slogs sedermera ihop med biblioteksföreningen för södra Finland. Tre gånger om året ...

Organisation och omvärld
5-30 min

Intervju med Finlands svenska biblioteksförening

Artikel

I mitten av maj besökte Digiteket Finlands svenska biblioteksdagar i Vasa, arrangerade av Finlands svenska biblioteksförening. Under dagarna tog vi tillfället i akt att intervjua ordförande Anna-Maria Malm och vice ordförande Gun Vestman om föreningens arbete. Finlands svenska biblioteksförening grundades 1938 men hette då Österbottens svenska biblioteksförening. Denna slogs sedermera ihop med biblioteksföreningen för södra Finland.  Föreningen får idag ekonomiskt stöd av bland annat undervisnings- och kulturministeriet samt Svenska kulturfonden. Styrelsen består av medlemmar från olika delar av Finland som träffas fysiskt, digitalt eller genom hybridmöten för att planera sin verksamhet. Föreningens arbete ses av arbetsgivarna som en tillgång i de biblioteksanställdas vardag, och styrelsemedlemmarna har därför möjlighet att sköta sina uppdrag på arbetstid. Förutom att arrangera biblioteksdagarna publicerar föreningen bland annat bibliotekstidningen Bibban tre ...