För att du ska kunna använda Digiteket måste vi lagra en del information om dig. Vi lagrar endast den information som är nödvändig.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-postadress, arbetsplats, pågående och avklarade kurser. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ge dig en bild av din utbildning och för att vi ska kunna ta ut geografisk (ej personknuten) statistik .

Vi har fått dina uppgifter från dig när du registrerade ditt konto. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen Dina uppgifter kommer att sparas så länge du har ett konto i Digiteket.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med Kungliga Biblioteket. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Var uppmärksam på att personuppgifter i form av till exempel IP-adress kommer att överfaras till tredje part om du väljer att starta inbäddade Youtube eller Vimeo-videos.

Ändamål

Att tillhandahålla digital fortbildning för folkbiblioteksanställda.

Behandlingar som utförs

Registrering av  nedanstående personuppgifter från tjänstens användare för att kunna tillhandahålla materialet på ett ändamålsenligt sätt.

Kontoinformation

När en användare skapar ett konto på digiteket.se så skapas och sparas ett unikt numeriskt användar-id. Detta id används för att koppla övrig sparad data till användaren. Utöver användar-id:t sparas även följande, av användaren angiven, data för en användare när ett konto skapas.

 • Användarnamn
 • E-postadress
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Id på det bibliotek som väljs

Efter registrering av konto anger användaren även ett lösenord. Detta sparas i hashad form.

Självskattningstest

När en inloggad användare besvarar ett komplett självskattningstest så sparas följande data kopplad till användaren:

 • Användarens id
 • Datum och tid när svaret skickades
 • Id på självskattningstestet
 • Id på respektive fråga i självskattningstestet
 • Angivet värde på respektive fråga

Detta görs för att systemet ska kunna skapa personliga rekommendationer av kurser baserat på svaren i självskattningstestet.

Lästa artiklar

När en inloggad användare besöker en artikel som exempelvis Darknet – en djupdykning ner i de mörka delar av internet så sparar vi att den användaren har läst den specifika artikeln.

Kurser

Inloggade besökare kan markera kursintroduktionerna samt vissa lektioner i en kurs som lästa. När detta görs så sparas följande data kopplad till användaren:

 • Användarens id
 • Introduktionens/lektionens id. Detta kan sedan användas för att härleda till kursen.
 • Datum och tid när introduktionen/lektionen markerades som läst

För de lektioner som avslutas med en fråga sparas nedan data i samband med att ett svar skickas, oavsett om svaret är korrekt eller inte.

 • Användarens id
 • Lektionens id. Detta kan sedan användas för att härleda till kursen.
 • Datum och tid när svaret skickades
 • Frågans id
 • Svarets id
 • Huruvida svaret var korrekt eller inte

För de kurser som innehåller en eller flera lektioner som avslutas med en fråga avslutas med en repetition. Nedan data sparas i samband med att en inloggad användare besvarar en repetition oavsett om alla frågor är korrekt besvarade eller inte:

 • Användarens id
 • Kursens id
 • Datum och tid när svaret skickades
 • Id för respektive fråga i repetitionen
 • Id för svaret på respektive fråga i repetitionen
 • Huruvida svaret på respektive fråga var korrekt eller inte

När en användare klarar av en komplett kurs och får upp sidan med ”Bra jobbat! […]” så sparas följande data relaterad till användaren:

 • Användarens id
 • Kursens id
 • Tidpunkten när kursen klarades av

Användargrupper

När en registrerad användare skapar en användargrupp så sparas nedan data kopplad till användaren:

 • Användarens id
 • Gruppens id
 • När gruppen skapades

Utöver ovan data sparas även gruppens namn, beskrivning etc.

För att vi ska veta vilka användare som är medlem i en användargrupp så sparas nedan data rörande
detta:

 • Användarens id
 • Gruppens id
 • Tidpunkt när användaren senast besökte gruppens sida
 • Medlemsstatus: medlem, lämnat gruppen eller inbjuden. Obs ”lämnat gruppen” vilket innebäratt vi sparar det faktum att användaren har varit medlem i grupper som hen har lämnat.
 • Tidpunkt när användaren senast blev medlem i gruppen. Detta eftersom en användare kan lämna och gå med i samma grupp flera gånger.
 • Tidpunkt, om någon, när senaste inbjudan till gruppen skickades.
 • Id, om något, på den användaren som senast skickade en inbjudan
 • Tidpunkt, om någon, för senast avböjda inbjudan
 • Tidpunkt, om någon, när användaren senast lämnade gruppen

Kommentarer

När en användare gör en kommentar i en användargrupp så sparas följande data relaterad till användaren:

 • Användarens id
 • Användarens IP-adress
 • Tidpunkt när kommentaren skapades
 • Innehållet i kommentaren
 • Information om webbläsaren som användes

Kurser

När en användare lägger till en kurs till en användargrupp så sparas följande data relaterad till användaren:

 • Användarens id
 • Användargruppens id
 • Kursens id
 • Tidpunkt när kursen lades till
 • Inspirationsartiklar

När en användare lägger till en inspirationsartikel till en användargrupp så sparas följande data relaterad till användaren:

 • Användarens id
 • Användargruppens id
 •  Inspirationsartikelns id
 •  Tidpunkt när inspirationsartikeln lades till

Övrig data

Följande övrig data sparas relaterad till en registrerad användare:

 • Vilken nivå (”scout” et cetera som användaren har uppnått)
 • Id på de kurser/inspirationsartiklar som har favoritmarkerats
 • Id på de kompetenser (”Skapa innehåll”, ”Säkerhet” etc.) som användaren har klarat minst en kurs inom.

Statistik

Digiteket samlar in anonymiserad användningsmönsterstatistik med verktyget Matomo. Denna data hanteras och lagras i Sverige. Statistik som loggas inbegriper:

 • IP-adress
 • Datum och tid för besök
 • Geografisk position
 • Webbläsare
 • Webbläsarspråk
 • Operativsystem
 • Skärmupplösning
 • Sidbesökshistorik
 • Ingångssida
 • Filer som laddats ner

Tredjepartskakor

Digiteket innehåller inbäddade videos från Youtube och Vimeo som använder tredjepartskakor som kan spara data om dig när du använder Digiteket. Du behöver först godkänna dessa för att kunna titta på videos från dessa leverantörer och vill du inte ha kakor från dessa kan du välja att inte titta på filmerna.

Förordning

I vår hantering av personuppgifter stödjer vi oss på Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer här: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Rättslig grund

Samtycke. Behandlingen är nödvändig för att du som använder tjänsten ska kunna spara framsteg, favoritmarkera material och dylikt.

Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kontakt@digiteket.se. Observera att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Lagringsperiod

Personuppgifter lagras tills statistik har tagits fram eller tills samtycket tas tillbaka.

Kontaktinformation

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Malmö stad / Biblioteken i Malmö

Personuppgiftsombud

Dataskyddsombud Malmö stad

Frågor om hantering av personuppgifter

dataskyddsombud@malmo.se
040-341000