Gå direkt till innehållet
böcker vid simbassäng

Bibliotek och badhus: När läsfrämjande och litteraturförmedling kombineras med badhusbesök

När Sverige uppvisar sjunkande besökssiffror och minskad utlåning på svenska folkbibliotek satsar biblioteken på innovativa metoder för att göra litteraturen tillgänglig för alla. Nu kan du ta del av en serie artiklar om hur biblioteken kombinerar läsfrämjande och litteraturförmedling med badhusbesök, i en ny trend där popup-aktiviteter och uppsökande verksamhet blir allt vanligare för att nå ut till dem som sällan besöker bibliotek eller läser. Serien består av fyra artiklar, varav tre verksamhetsexempel. I den här artikeln ges en introduktion.

”Folkbibliotek arbetar företrädesvis gentemot allmänheten. Enligt bibliotekslagen ska folkbibliotek finnas i varje kommun och de ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Allsidighet och kvalitet ska prägla det utbud och verksamhet som folkbiblioteken erbjuder, bl.a. genom ett varierat och kvalitativt utbud av litteratur […]. Vidare ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Folkbiblioteken har således ett brett demokratiskt uppdrag, som bl.a. bidrar till social hållbarhet som det beskrivs i målen för den internationella överenskommelsen Agenda 2030. Det kommunala självstyret ger kommunerna frihet att sköta verksamheten inom ramen för lagstiftningen.” (Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025, Regeringskansliet 2022, s 9)

Definitionen av vad ett bibliotek är har förändrats över tid samtidigt som bibliotekens funktion, uppdrag och roll har vuxit och breddats. Bibliotek har också gått från att ses som ett rum med böcker och en plats för läsning till en plats som innehåller så mycket mer och uppfyller så många fler behov. Dessutom har biblioteken över tid gått från att vara en fast fysisk plats till att alltmer ta sig ut i samhället, till exempel i form av uppsökande verksamhet och popup-verksamhet. Diskussionen om bibliotekens roll, funktion och vilka platser de kan verka på för att nå ut mer effektivt till samhällets medborgare fortsätter.

Samtidigt står biblioteksverksamheten inför flera olika utmaningar. Här kan bristen på likvärdig biblioteksverksamhet och bristen på ett likvärdigt utbud runtom i landet nämnas. Det finns också en utmaning i att antalet biblioteksbesök och utlån minskar. Bara mellan 2019 och 2021 minskade antalet bemannade serviceställen på de offentligt finansierade biblioteken med 39 stycken samtidigt som antalet initiala lokala fysiska lån minskat markant under samma period. Antalet fysiska besök vid folkbibliotek minskade med drygt 3,8 miljoner under perioden 2015–2019 (Bibliotek 2021 – Offentligt finansierade bibliotek, Kungliga biblioteket 2022, s 19, s 50, s 59). Många besöker aldrig ett bibliotek (Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025, s 31). 

Bakom träden skymtar Simhallsbadet i Malmö. Det ligger bara ett stenkast från Malmö stadsbibliotek som skymtar till vänster i bild. Foto: Anna Nyman

I den nationella biblioteksstrategin lyfts ett antal områden för biblioteksväsendets kvalitet och utveckling särskilt fram, liksom ett antal delmål. Bland delmålen nämns bland annat tillgången till biblioteksverksamheten ska öka samt att barn och unga ska ha mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla. Närhet och tillgång till biblioteken och deras verksamhet poängteras också. I och med att det kommunala självstyret har en frihet att sköta verksamheten inom ramen för lagstiftningen är det också upp till respektive kommun att hitta lösningar som fungerar för kommunens biblioteksverksamhet och dess kommuninvånare. (Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025, s 7ff). 

Så hur gör folkbiblioteken för att kunna vara både en fysiskt tillgänglig plats och en plats som lever upp till principen om närhet och i ökad grad bidrar till en ökad tillgång till litteratur när besöks- och utlåningsstatistiken på biblioteken uppvisar dalande siffror?

Sätten är naturligtvis många. I den här artikelserien har Digiteket träffat tre bibliotek som bokstavligen gått mot strömmen för att vara närvarande i andra miljöer och öka tillgången till litteratur för alla, med extra fokus på barn och unga. Det handlar om läs- och litteraturfrämjande initiativ på badhus.

Artikelserien belyser Region Gotlands badhusbibliotek, popup-bibliotek och högläsning i Vaggeryd och Skillingaryd samt ett projekt som vilar på fyra ben i Trelleborg:

Bibliotek och badhus: Gotland går i bräschen

Bibliotek och badhus: Samarbete skapar läsfrämjande möjligheter i Vaggeryd

Artikel om Trelleborg kommer inom kort.

Läs också:

Bibliotek 2021 – Offentligt finansierade bibliotek, Kungliga biblioteket 2022

Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025, Regeringskansliet 2022

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.