Gå direkt till innehållet

Bibliotek och badhus: Trelleborg går på djupet med läsning

När Sverige uppvisar sjunkande besökssiffror och minskad utlåning på svenska folkbibliotek satsar biblioteken på innovativa metoder för att göra litteraturen tillgänglig för alla. Ta del av hur biblioteken kombinerar läsfrämjande och litteraturförmedling med badhusbesök, i en ny trend där popup-aktiviteter och uppsökande verksamhet blir allt vanligare för att nå ut till dem som sällan besöker bibliotek eller läser. I den här artikeln kan du läsa mer om ett samarbete i fyra delar mellan biblioteket och badhuset i Trelleborg.

I Trelleborg pågår just nu ett pilotprojekt i fyra delar som bygger på ett samarbete mellan bibliotek och badhus. Syftet med projektet är att hitta sätt att främja både läsning, högläsning och simkunnighet hos barn. I pilotprojektet, som kommer att utvärderas tidig höst 2023, ingår de tre delarna popup-bibliotek i form av en boksnurra på friluftsbadet, ”fast popup-bibliotek” i simhallen och bokgåvor till simskolebarnen samt en gemensam familjelördag på biblioteket. 

– Jag var ganska ny på min tjänst våren 2022 när jag tog kontakt med enhetschefen för badhuset för att fråga om hon ville träffas för att prata om ett möjligt samarbete, säger bibliotekssamordnare Sofi Sjöstrand.

Enhetschefen för badhuset blev intresserad men var redan innan mötet tydlig med att hon hade svårt att se hur man skulle kunna kombinera vatten och böcker. 

– Själv trodde jag inte att det skulle vara svårt att kombinera de två, eftersom antalet böcker som handlar om simning, badvett och vattenmiljöer är stort. Det låg också rätt i tiden på året att ta tag i ett sådant här projekt. Inför sommaren pratar man i många morgonsoffor om att det fortfarande finns barn i Sverige som inte kan simma eller som faktiskt drunknar. 

Dessutom hade Sofi varit på en av Kulturrådets föreläsningar om läsfrämjande. Där lyfte man fram hur viktigt det är att läsfrämjandet inte får stanna inom bibliotekets väggar, utan att det läsfrämjande arbetet också måste ske i andra miljöer där barn befinner sig, till exempel i samband med simskolan. Sofi hade haft idén redan innan hon lyssnade på denna föreläsning, men nu fick hon en bekräftelse på att de tänkt rätt.

På bilden syns tre inplastade textlappar som står respektive hänger på en tom boksnurra. Läsaren uppmanas att välja och låna en bok under sitt besök på badet.
Det första projektet genomfördes på friluftsbadet i form av en boksnurra. Besökarna kunde låna och läsa böcker på plats. Bildmontage. Foto: Sofi Sjöstrand (c)

Sofi och badhusets enhetschef landade i att testa ett popup-bibliotek i form av en boksnurra som skulle fyllas med nyinköpta böcker och ställas på friluftsbadet under sommaren. I samband med att projektet sattes upp fanns det ett flertal orosmoment och frågeställningar: 

– Skulle hela boksnurran hamna i bassängen? Skulle någon överhuvudtaget våga sig fram och ta en bok? Skulle personalen ens orka dra fram snurran ur förrådet varje morgon eller skulle den fastna i förrådet? Skulle böckerna, trots att man inte fick låna hem dem, försvinna? Det finns många aspekter i det här som skulle kunna göra att det inte blev så mycket av projektet, men det blev väldigt lyckat och uppskattat. Många satt och läste, framför allt äldre tillsammans med de yngre som tagit en paus i badandet. Och böckerna fanns kvar vid projekttidens slut. 

Farhågorna besannades alltså inte och det lyckade resultatet från sommarens popup-bibliotek gjorde att man valde att vidareutveckla projektet. Redan under sommaren hade Sofi och enhetschefen för badhuset börjat skissa på en idé med en liten bibliotekshörna i simhallen. Tanken var nu att det skulle finnas en mer fast installation i form av en bibliotekshylla i entrén. Denna skulle innehålla fler och mer uttalade teman och ett större urval av böcker än boksnurran på friluftsbadet. Särskild vikt lades vid teman, med fokus på bland annat badhus, hav och strand men också filosofi. Dessutom valde man att satsa på böcker för olika åldersgrupper och med olika svårighetsgrad: böcker för de allra minsta, börja läsa-böcker, mellanåldersböcker där hela serier köptes in samt ungdomsböcker. Dessutom valdes också några vuxenböcker ut, till exempel med fokus på vinterbad. Ta del av hela listan här.

– Det blev en knallblå hylla med knallblå stöd. Jag har fokuserat på att man ska våga gå fram till hyllan. Tack vare att vi köpte in en bibliotekshylla med snedställda hyllplan går det att skylta böckerna. Jag har valt att ställa många böcker med framsidan fram så att omslaget syns. Alla bilderböcker står skyltade.

Efter det lyckade initiativet på friluftsbadet bestämde man sig för att skapa en mer fast installation i form av en bibliotekshylla i entrén på badhuset i Trelleborg. Foto: Jörgen Gånvall (c). Beskuren från original.

För att böckerna skulle hålla längre beställde Sofi utrustade böcker som har RFID-etiketter och streckkoder samt ryggmärkning ”Bok&Bölja”, där det även framgår vilken kategori det är. Det finns även en lista vid hyllan, med titlar som inordnats under respektive kategori. Besökarna får låna hem böckerna och systemet bygger på förtroendelån. Böckerna finns inte inlagda i bibliotekskatalogen, men genom att förse varje bok med en RFID-etikett på ryggen blir det tydligt att det inte är en privat bok. Detta för att öka chansen att boken lämnas tillbaka. Sofi har också klistrat på en informationslapp på bokomslagets baksida där det bland annat finns information om projektet och att det går bra att låna hem boken. Hon tror att detta också underlättar kommunikationen med hemmet. Många barn kommer till simhallen under skoldagen, vilket gör att föräldrarna kanske undrar varifrån boken kommer om det inte är tydligt indikerat. 

– Man registrerar inte sina lån. De som står i receptionen på badhuset var lite oroliga över att det skulle försvinna många böcker och undrade om man verkligen skulle få ta med sig böckerna hem, men jag vill att det ska vara enkelt att låna och läsa. Det ska gå att ta med sig boken hem och det ska inte gå att göra fel.

Den tredje delen i pilotprojektet utgörs av gåvoböcker. Hittills har alla som gått i sommarsimskola 2022 fått varsin bok. Urvalet gjordes i samarbete med badhuset, eftersom det var viktigt att den information som återgavs i gåvoböckerna var korrekt. De skulle både bidra till ett ökat intresse för simning och främja läsning samt högläsning. Valet föll på Lukas och Lotta lär sig badvett av Cornelia Kindmo, som även Svenska Livräddningssällskapet har varit involverad i. Boken, som är en faction-bok, utspelar sig på stranden och syftar till att minska risken för olyckor kopplade till vatten under sommaren. Det finns en berättelse som fungerar som en röd tråd genom hela boken. Därtill finns det faktainslag som märks ut med hjälp av en livboj. Dessa inslag kan till exempel berätta om “förlängda armen” och andra viktiga saker relaterade till badvett och simning. I boken finns också diskussionsfrågor. 

Bild av ett bokuppslag där författarens och illustratörens namn syns samt bokens titel. På vänster sida har ett bokmärke  lagts över sidan. På höger sida av uppslaget syns också en inklistrad informationslapp.
Simskolebarnen har fått gåvoböcker som handlar om simning och badvett för att främja läsning och högläsning. Alla gåvoböcker som delats ut innehåller information om att det är en gåvobok. Där finns också information om att biblioteket och simhallen kommer att anordna en gemensam familjelördag på biblioteket innan sommaren. Foto: Sofi Sjöstrand (c)

De barn som fortsatte att gå i simskola under hösten fick i samband med julavslutningen del två i bokserien som utspelar sig i badhuset och simbassängen, Lukas och Lotta lär sig badvett – På äventyr i badhuset. De barn som började på minisim under hösten fick bilderboken Aysa i simhallen av den tidigare elitsimmaren Therese Alshammar. Boken, som handlar om bad, främjar också högläsning. Den avslutas med en simskola där karaktärerna gör olika övningar och rörelser som barnen också har fått göra på simskolan. Under våren kommer de att få Aysa och lillebror, som är fortsättningen i bokserien. Hittills har 180 böcker delats ut och det finns tillräckligt många böcker inköpta för att fortsätta med satsningen ytterligare ett eller två år.  

Alla gåvoböcker som hittills delats ut innehåller information om att det är en gåvobok. Där finns också information om att biblioteket och simhallen kommer att anordna en gemensam familjelördag på biblioteket innan sommaren. Då kommer man att fokusera på högläsning, badvett och HLR. 

– Vi har bokat Cornelia Kindmo. Cornelia kommer att prata om både badvett och sina böcker, säger Sofi.

I Trelleborg kommer man inte att göra någon djupare undersökning för att mäta resultaten av insatserna. Därför är det också svårt att veta om man till exempel lyckats nå icke-läsarna. Istället har man valt att låta personalens iakttagelser, återkoppling och upplevelser av projektet utgöra grund för utvärderingen. De har också uppmanats att samla in kommentarer och synpunkter från användarna. Man kommer att fokusera på deras iakttagelser av böckernas förflyttning, om de efterfrågas eller inte och om de används på plats. En utmaning när det gäller att se hur mycket och hur hyllan används är dock att hyllan på badhuset står i en vinkel där personalen inte kan se den hela tiden, påpekar Sofi. 

På bilden syns nedre delen av ett antal bokryggar. Längst ner på bokryggen syns en etikett som indikerar projektets namn och den ålderskategori som boken inordnats under.
Böckerna som köpts in till Bok och bölja har RFID-etiketter, streckkoder samt ryggmärkning ”Bok&Bölja”, där det även framgår vilken kategori det är. Det finns även en lista vid hyllan, med titlar som inordnats under respektive kategori. Besökarna får låna hem böckerna och systemet bygger på förtroendelån. Foto: Jörgen Gånvall (c). Beskuren från original.

Hon har dock hunnit få in lite återkoppling från sommarens projekt, inte minst från den ansvariga för friluftsbadet, som hoppas på att boksnurran ska komma tillbaka nästa sommar. Personalens oro för att en och annan bok eventuellt kommer att saknas efter den slutgiltiga insamlingen från sommarens boksnurra och att projektet kanske fallerar på grund av det vill Sofi tona ner:

– Personen som har hand om friluftsbadet sade till mig: ”Vi måste verkligen fortsätta med detta! Vi måste få ut detta i sommar igen. Är det möjligt?” Han var väldigt orolig över att alla böcker jag skickat ut kanske inte kommit tillbaka, även om han var ganska övertygad om att han hade räknat in dem alla. Jag försökte tona ner det, och sa att det inte stod och föll med ett visst svinn. Jag kan köpa in nya böcker. Det vi vill är att läsning ska vara lättillgänglig och vi vill främja högläsning. Det ska vara lätt att ta en bok om man väntar och det ska vara enkelt att läsa tillsammans. 

Sofi har under projektets gång kommit till insikt om att den breda satsning som man just nu genomför troligtvis måste fortsätta under modifierade former. Utvärderingen efter sommaren kommer att ge svar, men Sofi gör redan nu några antaganden. Det är mycket möjligt att de kommer att behöva välja ett mer begränsat titelurval när det kommer till gåvoböcker och det är idag oklart om arrangemanget under familjelördagen kan bli återkommande eller om det blir ett engångsarrangemang. Hon tror också att finansieringsmodellen måste se annorlunda ut om man väljer att fortsätta driva projektet. Troligtvis kommer man då att behöva söka pengar – inte, som idag, låta det gå inom den egna ramförstärkningen, en satsning som gjorts i kommunen för att målstyrt och metodiskt vidareutveckla läsfrämjande aktiviteter och insatser för barn och unga i Trelleborg.

Bilden visar två inplastade A4-affischer med bilder på bokomslag.
Till projektet har Sofi tagit fram affischer som tipsar om böcker i bokhyllorna. Foto: Jörgen Gånvall (c)

I dagsläget finns det dock förhoppningar om och en vilja att fortsätta driva projektet i någon form. Sedan projektstarten har hon också haft möten med Region Skåne för att prata om olika möjligheter till förlängning och vidareutveckling av projektet. Under dessa möten har Sofi fått fler idéer och uppslag till hur man skulle kunna ta projektet vidare.– En ny plan är att ha högläsning på badhuset under höstlovet. Barnen kommer att ligga i stora gummiringar i bassängen och lyssna på berättelsen. Min tanke är att det vore fint om personal på badhuset läser högt. Då visar vi att läsning är kopplad till fler än bibliotekarier och bibliotek. Här skulle badhusets personal kunna vara läsande förebilder på ett kanske oväntat sätt med tanke på miljön. Samtidigt känner jag att det skulle vara spännande att vara en aktiv part i högläsningsmomentet. Kanske kan vi göra det tillsammans? Jag tycker också att det hade varit roligt att göra ett projekt kring bilderboksserien Bara rumpor av Annika Leone och att då samarbeta med museet. Man skulle kanske kunna göra en utställning med utgångspunkt i bilderboken Bara rumpor av Annika Leone i barnhöjdsnivå i en korridor på badhuset!

Om du är intresserad av att veta mer om projektet är du välkommen att kontakta Sofi Sjöstrand, bibliotekssamordnare i Trelleborgs kommun: sofi.sjostrand@trelleborg.se

Läs också de andra delarna i serien om bibliotek och badhus, Bibliotek och badhus: När läsfrämjande och litteraturförmedling kombineras med badhusbesök, Bibliotek och badhus: Gotland går i bräschen samt Bibliotek och badhus: Samarbete skapar läsfrämjande möjligheter i Vaggeryd.

Sofi Sjöstrand deltog även i ett panelsamtal under Digitekets lanseringsevent den 4 maj 2023. Då berätta hom samarbetsprojektet mellan badhus och bibliotek i Trelleborg. Du hittar inspelningen i artikeln Fira nya Digiteket!

Puffbilder: Jörgen Gånvall, Trelleborgs kommun (c) / Beskurna från original.

Kommentarer

Anonym användare

Vidare utmaningar tillsammans simhall och bibliotek om t ex olika sätt att högläsa medan barnen badar, ligger i gummiringar.

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.