Verksamhets­utveckling med användaren i fokusIntroduktion

Den här kursen är för dig som är vill anlägga ett användarorienterat perspektiv i ditt utvecklingsarbete. Kursen kombinerar teori och praktik. Genom kursens olika uppdrag, som har fokus på ditt biblioteks publika datorer, guidas du genom en hel utvecklingsprocess.

Att arbeta användarorienterat är att systematiskt använda olika metoder som synliggör användarnas behov. Det gör man genom att undersöka hur de upplever och använder verksamhetens tjänster eller service. På så sätt kan en verksamhet utveckla sina tjänster och sin service så att det passar användarna. Ett användarorienterat arbetssätt kommer kanske att utmana dina egna föreställningar om vad ett bibliotek kan vara. Tjänstedesign (eng. service design), UX och användardrivet eller användarcentrerat arbetssätt är andra begrepp som också används för att beskriva användarorienterad affärs- och tjänsteutveckling. Metoderna kan användas för att utveckla både digitala tjänster och den fysiska miljön.

Du kan välja att göra kursen på egen hand, eller tillsammans med kollegor. Arbetar ni tillsammans kommer ni troligtvis få en större effekt, eftersom verksamhetsutveckling ofta är ett resultat av gemensamt arbete.

Syfte

Syftet med den här kursen är att du ska ta första stegen till att arbeta användarorienterat. Kursen ger också exempel på olika argument för hur ett användarorienterat arbetssätt kan vara ett verktyg för bibliotek att nå sina verksamhetsmål. Du får också tips på hur andra bibliotek har gjort. Varje lektion innehåller både praktiska uppdrag och reflektionsfrågor som du kan fundera över själv eller som ni kan använda i grupp.

Kunskapsmål

När du är klar med den här kursen har du:

  • kunskap om olika metoder med användaren i fokus
  • redskap för att starta eget arbete med användaren i fokus
  • insikt i hur andra biblioteksverksamheter har gått tillväga
  • ha erfarenhet av att ha gått igenom en utvecklingsprocess.

Upplägg

Kursen består av 10 lektioner samt ett intro och ett avslut. Du introduceras i olika metoder för tjänstedesign och via praktiska uppdrag testar du metoderna på biblioteket. Detta är en omfattande kurs. Att ta del av den i sin helhet kräver en hel del tid men i gengäld kommer du att lära dig mer om ditt bibliotek och dess användare längs vägen.

Denna kurs hämtar mycket material från andra existerande kunskapsresurser, exempelvis Design thinking för bibliotek, Greppa UX och Innovationsguiden (SKR). I kursen finns också gott om exempel på hur bibliotek har använt användarcentrerade metoder under rubriken Så gjorde vi.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Terese Raymond, Emma Rolander, Eleonor Grenholm

Publicerad:

Reviderad: