Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet
Stadsvy i liggande format. Höghus, park, bibliotek i förgrunden, silhuett av stadsvy i bakgrunden. På himlen syns moln och sol.

Utveckla lustfylld samverkan mellan bibliotek och civilsamhälle

Samverkan med civilsamhället ger mervärde, resulterar i innovativa och kostnadseffektiva lösningar samt möjliggör för ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle.

- Offentlig aktör

Det här är en utbildning om samverkan mellan biblioteksverksamheten och civil­samhället. Utbildningen är framtagen i samverkan med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och bygger på en tidigare webbutbildning som myndigheten tagit fram.

Syfte

Samverkan innebär att två eller flera aktörer hittar ett gemensamt mål som gynnar dem alla. Det är en vin-vinn-situation som ger värde för målgruppen, verksamheten och de anställda.

Syftet med kursen är att ge dig som biblioteksmedarbetare en inspirerande introduktion till samverkan med civilsamhället. Kursen ger dig grundkunskaper om hur du kan gå tillväga. Den belyser även möjliga vinningar i en bibliotekskontext och belyser konkreta exempel från Bibliotekssverige. Kursen ger dig introduktionskunskaper till MUCF:s Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället. Med hjälp av dessa grundkunskaper  kan du sedan arbeta vidare med modellen på ett fördjupat sätt i din verksamhet.

Nedan kan du i korthet få en introduktion till några av de värden som samverkan kan ge barn och unga, biblioteksverksamheten och dig som biblioteksmedarbetare. När du genomför kursen får du ta del av fler exempel.

Värdet för barn och unga

Samverkan är ett sätt för er att skapa större trygghet för barn och unga. Dessutom kan det  visa dem att flera aktörer i samhället arbetar tillsammans för deras bästa.

Värdet för biblioteksverksamheten

Samverkan kan ni använda för att stärka biblioteksverksamheten. Genom att samverka med andra kan ni nå fler unga och erbjuda fler möjligheter.

Värdet för biblioteksmedarbetare

Samverkan kan vara ett sätt att skapa mer tid till det viktigaste i era uppdrag. Genom att samverka med olika parter kan ni komplettera varandra och bli bättre tillsammans.

Samverkan och former för denna har på senare år tagit en allt större plats i diskussionerna om hur bibliotekssektorn ska kunna verka på ett framgångsrikt och effektivt sätt.

Samverkan är ett tydligt fokusområde i den nationella biblioteksstrategi som regeringen beslutade om i april 2022 och som syftar till att stärka det svenska biblioteksväsendet. I regeringens uppdrag till Kungliga biblioteket (KB) ligger att ”ta fram förslag på former för stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet”, med syfte att utveckla infrastrukturen.

KB konstaterar i sin delredovisning för uppdraget sommaren 2023 och som går att ta del av på KB:s webbplats att gemensamma mål och syften som sätter fokus på slutanvändaren är avgörande:

”Att formulera gemensamma mål och syften som sätter slutanvändaren i fokus beskrivs av både den kommunala, regionala och statliga nivån som en nyckel till samverkan. Samverkan handlar då om att slutanvändaren ska ha likvärdiga möjligheter att tillgodogöra sig ändamålen med bibliotekens verksamhet.”

I rapporten Flernivåsamverkan för barnets bästa, en slutrapportering av regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken (Statens kulturråd 2023) och som går att ta del av via Kulturrådets webbplats skriver generaldirektör Kajsa Ravin i förordet:

”Vi som arbetar i offentlig verksamhet på olika samhälleliga nivåer måste bli bättre på dialog om vad vi gör och vad vi vill åstadkomma. Vi måste rikta våra insatser så att de stödjer varandra, och har förutsättningar att ge synergier, mot de mål som ska uppnås. För mig handlar flernivåsamverkan och flernivåstyrning om det. Arbetet med samverkan för att skapa en ändamålsenlig styrning av offentliga medel kommer bli allt viktigare framöver givet begränsade resurser.”

Även om KB och Statens kulturråd har fokus på flernivåsamverkan mellan kommuner, regioner och staten, så finns det nu också undersökande initiativ kring samverkansmöjligheter mellan offentlig verksamhet på kommunal nivå. Så sent som i november 2023 bjöd Skolverket in skol- och folkbibliotekschefer att delta i ett samtal om folkbibliotek och skola med frågeställningen ”Vilka utmaningar och möjligheter finns?”

För den som arbetar på folkbibliotek är det dagliga arbetet i många avseenden väsensskilt från de diskussioner som förs med fokus på flernivåsamverkan. Samtidigt står också folkbiblioteken inför frågeställningar om hur de ska arbeta för att på bästa sätt nå sina målgrupper, inte minst barn och unga, och nå upp till sina mål.

Också bland folkbiblioteken finns ett uttalat behov av bättre kunskaper om samverkan, i detta fall samverkan mellan offentlig sektor, privata aktörer och civilsamhället. Detta har konstaterats i en behovsinventering gjort av Kulturrådet i samband med satsningen läsfrämjandelyft för folkbibliotek.

Initiativet att ta fram denna kurs om samverkan mellan folkbibliotek och civilsamhälle har tagits med utgångspunkt i detta konstaterade behov.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du ha

 • repeterat dina kunskaper om olika samverkansaktörer i samhället
 • en tydligare bild av värdet med samverkan och vilken funktion samverkan kan fylla
 • introduktionskunskaper om hur MUCF:s Samverkansmodell är strukturerad och hur den kan användas som stöd i samverkansarbetet
 • fått en inblick i andra biblioteksverksamheters samverkan med civilsamhället
 • bättre insikt i hur du kan fördjupa dina kunskaper om MUCF:s Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället samt veta vart du kan vända dig för att arbeta vidare med denna.

Utförande

Kursen består av fyra lektioner.

Lektionen Värdet med samverkan: Här går vi igenom vilka som kan vara med och samverka med er biblioteksverksamhet. Vi tittar också på vad samverkan är samt på värdet med samverkan.

Lektionen Hitta ert sätt att samverka: I denna del får du en introduktion till samverkansmodellens tre huvudsakliga faser. Du får också titta närmare på hur samverkansmodellen kan vara ett stöd när ni i er verksamhet vill samverka med aktörer inom civilsamhället. Dessutom får du exempel på hur samverkan med civilsamhället kan stärka er verksamhet.

Lektionen Exempel på samverkan: Här går vi utifrån konkreta verksamhetsexempel som har god erfarenhet av samverkan igenom MUCF:s Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället.

Den avslutande lektionen Arbeta vidare med samverkansmodellen ger dig information om den fullödiga versionen av MUCF:s Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället, ett digitalt verktyg som kan underlätta samverkan, samt om extramaterial kopplat till denna, med länk till var du hittar materialet.

Om kursen

Introduktionskursen Utveckla lustfylld samverkan mellan bibliotek och civilsamhälle bygger på en webbutbildning som ursprungligen tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), i samarbete med Learnways. Learnways står också bakom kursens illustrationer.

Den ursprungliga kursen riktar sig till anställda inom fritidsverksamheten. Kursen på Digiteket är en bearbetad och något vidareutvecklad version av MUCF:s webbkurs, anpassad för biblioteksmedarbetare.

Kursen på Digiteket har gjorts möjlig genom samverkan mellan MUCF och Digiteket. Bearbetningar och vidareutveckling har skett i dialog. Elisabet Johansson, utvecklingsledare på MUCF, har varit myndighetens kontaktperson under arbetets gång. Katarina Djäken, specialist webbutbildningar, har också varit behjälplig i arbetet. 

Under fasen av bearbetning och vidareutveckling har ett flertal biblioteks- och civilsamhällesaktörer intervjuats. Dessa har i flera fall också bidragit med textmaterial om sina samverkansprojekt.

Digiteket vill i detta arbete tacka Karin Larsson, tillgänglighetsstrateg/utvecklingssamordnare vid Biblioteken i Malmö, Laila Jochumsen, Fredrik Sahlsten och Christer Jönsson från Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet (DHR) samt Rolf Berglund från Synskadades Riksförbund Skåne (SRF). Digiteket vill också tacka Daniella Melin och Petra Romberg från Lunds stadsbibliotek samt Petra Bergström, Regional koordinator KulturCrew Skåne. Vidare vill Digiteket tacka Maria Sandström Låstberg och Mia Olausson bibliotekarier i Vaggeryds kommun samt Tommy Wallin, chef för öppna ungdomsverksamheten i Vaggeryds kommun. Digiteket sänder också ett stort tack till Linda Berg Ottoson, utvecklingsledare bibliotek vid Biblioteksutveckling Region Örebro län.

Ett varmt tack till Nizar Keblawi, produktionsansvarig på Biblioteken i Malmö, som filmat, klippt och genomfört allt arbete för att verbalisera alla de genomförda intervjuerna med biblioteksmedarbetare till denna kurs. Tack till Maria Lorentzon som hjälpt till med att låna ut sin röst och läsa in manus i samband med verbalisering. Tack också Rebecca Risén, kommunikatör för Digiteket och Världens Bibliotek, som hjälpt till att texta, skapa och lägga in vinjettbilder i alla de inspelade filmerna.

Upphovsrätt och licens för innehåll på aktuell sida

Observera att innehållet (texten, bilder, video och så vidare) på sidan kan vara licensierad i enlighet med olika licenser.

Textinnehållet på denna sida är licensierat enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Detta innebär att du:

 • får kopiera och dela vidare materialet i vilket medium eller format som helst
 • får remixa, återanvända och bygga på materialet
 • inte får använda det i kommersiella syfte och sammanhang
 • inte får distribuera det ändrade materialet om du remixar, modifierar eller bygger vidare på det
 • inte behöver fråga om lov.

Om du bearbetar, delar eller använder texten behöver du:

 • Ge ett korrekt Erkännande
  • ange verkets namn,
  • ange vem som skapat verket,
  • ange länk till verkets ursprungsplats,
  • ange länk till upphovspersonens webbsida (frivilligt, men trevligt),
  • anger vilka delar som eventuellt är bearbetade
  • länka till licensen.
 • IckeKommersiell
  • du får inte använda verket i kommersiella ändamål.
 • IngaBearbetningar
  • du får du inte dela vidare verket om du ändrat eller bearbetat det.

Ett korrekt erkännande skulle kunna se ut så här:

MUCF:s Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället, MUCF. Texten är licensierad med Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Illustrationerna är skapade av Learnways och är licensierade enligt copyright, MUCF ©

De länkade videofilmerna med MUCF som avsändare lyder under konventionellt upphovsrättsskydd och du får inte använda dem bortom de rättigheter som kommer med en publicering på Vimeo.

Kommentarer

Vad lärde du dig om samverkan och hur kommer du ta dina kunskaper vidare?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.