Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Läslust och lässtimulans

Läspraktiker, läsvanor och förhållningssätt till läsning. Här ryms metoder och arbetssätt för att främja läsning och läsglädje exempelvis genom relationsskapande och skrivfrämjande.  

Hoppa över filtrering

Filtrera

Taggar

Innehållstyp

Form

Målgrupp

Tidsåtgång

Läslust och lässtimulans
5 min

Litteraturförslag på svenska för Shared Reading

Resurs

Under de allra senaste åren har Shared Reading spridit sig på folkbiblioteken som en ny metod i läsfrämjandearbetet, och många bibliotekarier har utbildat sig till läsledare för att kunna leda egna Shared Readinggrupper. Den som är läsledare har också ansvaret att välja ut lämpliga texter till varje lästillfälle – ett roligt men samtidigt tidskrävande arbete. Nu har det kommit en ny bok som ska fungera som en resurs och ett stöd i detta arbete. Litteraturförslag på svenska för Shared Reading: en guide för läsledare (Folkuniversitetets förlag 2024) innehåller förslag på drygt 600 skönlitterära texter på svenska och är indelad i fyra kategorier: För varje text ges upplysningar om författare, från vilket verk texten hämtats, ungefär hur lång den är samt dess innehåll. Det finns också ...

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Bokfikor – för ökad läslust i samarbete mellan skol- och folkbibliotek

Artikel

I Kävlinge kommun har man mångårig erfarenhet av samverkan mellan folk- och skolbibliotek. Med åren har den fördjupats och utökats och erfarenheten från bibliotekarierna visar att man med små medel kan få till långvariga och hållbara samarbetsstrukturer som samtidigt inte slukar all ens tid.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Småländska sagor – allas sagor

Artikel

I projektet Småländska sagor – allas sagor utforskar tre olika folkbibliotek, Berättarnätet Kronoberg och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg hur man kan arbeta läsfrämjande genom berättande och sagor för målgruppen barn ochunga (och i vissa fall även vuxna) med funktionsnedsättningar. Projektet handlar om att utforska berättelsen som sådan och att genom olika uttryck uppleva den småländska sagan.  

Läslust och lässtimulans
5 min

Discofeber på Umeå stadsbibliotek

Artikel

På Umeå stadsbibliotek i kulturhuset Väven har vi inlett en ny tradition – Bäbisdisco. Första gången arrangemanget gick av stapeln var i maj 2023 och nu är det tänkt att bli en tradition på obestämd framtid. 

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Dramatik på bibblan – bibliotekarier och manusförfattare samarbetar 

Artikel

Utifrån en önskan om att synliggöra manusförfattare som yrkesgrupp och lyfta fram dramatik som en viktig form av litteratur startade två medarbetare på Centrum för dramatik ett samarbete med två folkbibliotek. Resultatet blev Dramatik på bibblan, en workshop i manusskrivande för barn och unga.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Ungas läsupplevelser

Artikel

Den här texten lyfter olika faktorer som kan möjliggöra eller vara ett hinder för positiva läsupplevelser och läsmotivation hos unga. Flera faktorer kan relateras till den enskilda individen, exempelvis intressen, bakgrund och livssituation, läsförmåga och preferenser gällande format.

Läslust och lässtimulans
5 min

Lägereld, högläsning och rollspel – så väcks lusten till läsning

Artikel

Gammelstads bibliotek i Luleå blev inspirerade av den uråldriga traditionen sagoberättande vid lägereld. I sitt lilla bibliotek har de byggt upp en magisk skog och lånar aspekter från rollspelens värld för att introducera barn till böcker och läsning. En utsänd från Region Norrbotten fick vara med på sagostunden. Bibliotekarierna Annika Riekkola och Hanna Eitzenberger fick idén till sagostunderna när de deltog i ett webbinarium med bibliotek från båda sidor av Bottenviken. – Ett av biblioteken hade haft jubileum och därför också många sagostunder för både vuxna och barn och en av bibliotekarierna där sa ”om man läser sagor, då måste man ha en lägereld”. Det glimmade verkligen kring deras berättande och det var det som satte fart på vår fantasi, menar Annika. Vi vill göra ...

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Att läsa med elever – en kunskapsöversikt

Artikel

Skolbibliotek och folkbibliotek har båda ett läsfrämjande uppdrag gentemot barn och unga, oavsett om det gäller läsning för lärande eller läsning för nöje. Den här kunskapsöversikten går igenom aktuella internationella studier och ger en bild av hur skolbibliotek arbetar med läsfrämjande och vad folkbibliotek kan lära sig och inspireras av från skolbibliotekens arbete. I översikten ges forskningen om skolbibliotekens läsfrämjande arbete störst utrymme. 

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Oasen – ett skyltfönster för ungas önskemål

Artikel

Lunds stadsbibliotek var tidigt ute med att föra KulturCrew-modellen in i biblioteksverksamheten. I den här texten berättar medarbetarna på Lunds stadsbibliotek om vad KulturCrew-initiativet konkret lett till i biblioteksverksamheten, om sina erfarenheter och sina tips.

Läslust och lässtimulans
5 min

Sakta i backarna – om svårigheten att nå ut till ungdomar

Artikel

Det sägs att man lär sig mycket mer av sina misslyckanden än av sina framgångar. Detta är något som Ebba Metsmaa, Hannes Menberg Svensson och Johanna Aspelin på Kirsebergsbiblioteket i Malmö har tagit fasta på. De ville starta en biblioteksklubb för och tillsammans med unga, men det visade sig vara mycket svårare än de hade väntat sig. Här delar de med sig av viktiga lärdomar och reflektioner som de fick längs vägen.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Podd: Kulturpolitisk styrning av läsfrämjande insatser

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Jenny Johannisson som i samtal med Julia Pennlert talar om hur den kulturpolitiska styrningen av läsfrämjande insatser har gått till och hur den går till, vilka utmaningar som finns och om huruvida det går att dra några slutsatser kring framgångsfaktorer för sådan styrning.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Podd: Tillgänglig läsning – Delaktighet och demokrati

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Julia Pennlert och Lisa Ohlsson Dahlqvist, som i samtal talar om tillgänglig läsning och hur detta är en viktig förutsättning för att kunna delta i den demokratiska processen. Vi lyssnare får en översikt över MTMs verksamhet och några av de olika sätt som de tillgängligör läsning men också en fördjupning kring hur tillgänglig läsning är så mycket mer än bara format.

Läslust och lässtimulans
5 min

Ny metodbok om skrivfrämjande!

Resurs

Vi skriver – om bibliotek och skrivande riktar sig till biblioteksmedarbetare på folkbibliotek, samt till andra som är intresserade av skrivande och skrivfrämjande på bibliotek. 

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Social läsning i historisk belysning

Artikel

Har läsning alltid varit ett socialt fenomen? Och hur hänger dagens Shared Reading-rörelse ihop med upplysningstidens litterära salonger och folkrörelsernas läsfrämjande insatser under 1800- och 1900-talet? Detta och mycket mer får du svar på i denna vetenskapliga artikel skriven av universitetsadjunkt Kristin Johansson.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Podd: Läsfrämjande för barn och unga

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Sandra Hillén och Emma Berge Kleber, som i samtal med Julia Pennler talar om sin forskning i anslutning till läsfrämjande för barn och unga. De talar bland annat om hur pandemin påverkat biblioteken på många olika sätt och om hur läsfrämjande allt som oftast kan talas om som ett insrumen för att nå något annan slags effekt än just läsning för läsnings skull.

Läslust och lässtimulans
5 min

”Nu ska du sitta här och vara vuxen och läsa viktiga böcker”

Artikel

Noa Arvanitis är en av alla unga i Malmö. För en kort tid sedan, i samband med att hon deltog i ett undersökande kommunkoreografprojekt på biblioteket, återupptäckte Noa biblioteket som plats och dess möjligheter. Under projektredovisningen visade Noa ett intresse av att prata om och dela med sig av sina erfarenheter och tankar om biblioteket, dess roll och fokus på unga.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Vägar till läslust: Läslust i skola och på bibliotek

Artikel

Anne-Marie Körling är lärare, författare och har varit läsambassadör. Hon belyser i föreläsningen sin djupa relation till läsning, präglad av barndomsminnen och familjens kulturarv. Hon betonar vikten av förebilder i litteraturen, hur berättelser kan användas för att reflektera över livets olika skeden, och framhäver att rätt presentation av böcker kan väcka läslust. Genom att låta böckerna "tala" och genom högläsning visar hon hur litteraturen kan engagera och inspirera.

Läslust och lässtimulans
5 min

Läsius – alla barns bibliotekskompis!

Artikel

Vad är en biblioteksmaskot och hur kan den vara en del av det läsfrämjande arbetet för barn? Tre bibliotekarier i Lunds kommun berättar om arbetet med att ta fram den läsfrämjande maskoten Läsius.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Biblioterapi på folkbibliotek – erfarenheter och utvecklingspotential

Artikel

Biblioterapi, det vill säga användandet av litteratur i syfte att förbättra den psykiska hälsan eller välbefinnandet är en kreativ terapiform som blivit alltmer populär i stora delar av världen under de senaste decennierna. Trots detta tvekar en del svenska bibliotek och bibliotekarier fortfarande inför att arbeta med biblioterapi. Det tycks finnas ett behov av fördjupad kunskap om vad biblioterapi är, hur det kan fungera och vad som krävs av dem som ska utföra biblioterapi för att många ska våga ge sig i kast med metoden. Denna artikel har som syfte att bemöta ett sådant behov.

Läslust och lässtimulans
5 min

När unga når unga – tips från Malmö stads Läsambassadörer om hur biblioteken kan nå dem bättre

Artikel

Under 2023 tog Biblioteken i Malmö emot över hundra unga Läsambassadörer, som ett sätt att erbjuda lovlediga ungdomar ett givande sommarjobb. Ungdomarna fick också undersöka hur den egna målgruppen uppfattar bibliotekets satsning Sommarboken.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Vägar till läslust: Sommarboken för alla – att nå barn i den anpassade grundskolan

Artikel

Annika Wig från Skövde kommun har arbetat med Sommarboken för den anpassade grundskolan i Tidaholm. Genom att samarbeta med skolans personal och kollegan Katarina Larson, var målet att inkludera så många barn som möjligt. Med finansiering från Vastra Götalandsregionen kunde hon organisera författarbesök och inhandla extra böcker. Med tre lyckade träffar, där eleverna bland annat deltog i kreativa aktiviteter och utforskade bibliotekets resurser, blev projektet en succé.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Barns samtal om skönlitterär läsning

Artikel

Kan vuxna bli bättre läsfrämjare genom att lyssna mer på barn? Hur kan biblioteken bli bättre på att fånga upp unga läsares röster och ge dem inflytande över bokbeständet? Forskaren Martin Hellström gräver mer i dessa frågor.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Vägar till läslust: Världens läsare! – lyfter flerspråkighetens möjligheter

Artikel

Emma Majberger är frilansande skönlitterär översättare engagerad i Översättarcentrum och Författarförbundet. Hon lyfter fram betydelsen av flerspråkighet och läsning genom sitt deltagande i projektet Världens läsare. Hon besöker översättare, bibliotek runtom i Sverige, engagerar barn och ungdomar i språkfrågor och lyfter fram flerspråkighet som en tillgång. 

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Vägar till läslust: Reflektioner från en läsambassadör

Artikel

Tina Mackic är regissör och författare och skapare av "Sommarskuggan". I ett samtal med Annsofie Andersson diskuteras den betydelsefulla roll figuren spelar i barns liv, från att engagera dem i litteratur till att erbjuda tröst på sjukhus. Hon lyfter också de böcker hon skrivit om karaktären och hur den fick sitt karakteristiska utseende.