Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Romsk litteratur, romska förebilder och att skriva sin historia

I den här lektionen får du kännedom om romska författare och litteratur samt exempel på hur romer själva kan berätta sin historia. Du får även veta mer om hur en romsk läsambassad kan arbeta.

Litterära förebilder

Bagir Kwiek berättar om romska förebilder, om bristen på romsk litteratur och uppmanar oss att lära känna den romska historien. Ett par av de förebilder han lyfter är Bronislawa (Papusza) Wajs, en känd romsk poet och författare. Hon var en romsk kvinna utan skolgång som överlevde förintelsen i Polen under andra världskriget. En annan förebild är den romske forskaren Ian Hancock, som har skrivit och medverkat i många böcker om språk, kultur och allra viktigast, om romernas historia.

Se filmen Romska förebilder.

Om Bagir Kwiek

Bagir Kwiek är sakkunnig i romska frågor och före detta samordnare för det romska biblioteket i Malmö. Han var tidigare romsk läsambassadör.

Fördjupning

Sveriges första läsambassadör med romsk bakgrund

Bagir Kwiek beskriver sitt uppdrag som Sveriges läsambassadör och vilken betydelse han tycker att det har haft. Under perioden som läsambassadör fokuserade han främst på tre områden, vilka beskrivs i filmen. 

 • Att lyfta romska förebilder
  När man läser romsk litteratur förstår man romerna på ett helt annat sätt”, säger Bagir. Det är inte romska karaktärer, som vi kan se i filmer och läsa genom andras berättelser, utan verkliga romska röster och perspektiv som hörs genom litteraturen.
 • Att uppmuntra bibliotek att bli romska läsambassader
  Möjligheten för bibliotek att bli romsk läsambassad utvecklades under tiden Bagir var Sveriges läsambassadör. Bagir berättar om arbetet och om den utveckling läsambassaderna kan vara starten på. Det håller på att ske en förändring både hos romer som blivit mer medvetna om sin egen litteratur, men också i biblioteksvärlden som både utrett och utvecklat ett romskt resursbibliotek.
 • Att uppmuntra romer att skriva sin historia
  Bagir lyfter betydelsen av att ett folks historia finns nedskriven. Det romska folket har en stark berättartradition, man berättar historier och det är en vacker tradition men den är känslig. “Händer det något med berättaren så försvinner historien för alltid”, säger han. Därför var det viktigt för Bagir att uppmuntra romer att börja skriva ner historierna.

Som en del i det här startades det Romska litterära sällskapet, en arena som bildats på Facebook för att romska författare, journalister, illustratörer och andra ska kunna mötas och synas. “Sällskapet är också en bra ingång”, tycker Bagir, för bibliotek att komma i kontakt med exempelvis romska författare i hela Sverige. 

Se filmen Sveriges första läsambassadör med romsk bakgrund.

Fördjupning

Bagir Kwiek. Sveriges läsambassadör 2020–2021 – Skrift från Statens kulturråd.

Vägen till romsk läsambassad

Anita Trombola och Kerstin Carlsson från Sundsvalls bibliotek berättar hur idén om romska läsambassader kom till och vad det har betytt för deras bibliotek att bli utsedda. Att vara läsambassad innebär att biblioteket har utvecklat sin verksamhet tillsammans med den romska minoriteten. 

Genom en enkät till romska familjer fick de fördjupad kunskap om romsk kultur och om behovet av bibliotekets tjänster. Det är viktigt att synliggöra romsk kultur på biblioteket och i biblioteksrummet. Enkätsvaren visade också att romer generellt har ett lågt förtroende för svenska myndigheter.

Biblioteket har insett vikten av att bygga relationer och skapa tillit genom att söka upp ungdomar i deras trygga miljöer. Med hjälp av en kontaktperson har man kunnat utveckla bibliotekets verksamhet för romer.

Anita Trombola och Kerstin Carlsson ger några råd till andra bibliotek: 

 • fortbildning för all personal 
 • skylta med litteratur på de romska minoritetsspråken 
 • lyft litteratur skriven av romska författare 
 • arrangera aktiviteter som har koppling till romer 
 • uppmärksamma romska högtidsdagar.

Det är viktigt att aktiviteter och verksamhet fortsätter, att det är ett hållbart arbete under lång tid.

Se filmen Vägen till romsk läsambassad.

Om Anita Trombola och Kerstin Carlsson

Anita Trombola och Kerstin Carlsson arbetar som bibliotekspedagog respektive bibliotekarie på Sundsvalls bibliotek med bland annat barn och unga och nationella minoriteter. 

Fördjupning

Romska läsambassader – Statens kulturråd.

 

Romska berättelser

Britt-Inger Hedström Lundqvist betonar vikten av att dokumentera de romska berättelserna och skriva ned sin historia. Genom böcker kan romska berättelser, minnen och historia föras vidare. Hon berättar om ett projekt där resanderomer i en Facebookgrupp delade med sig av sina berättelser. Berättelserna samlades i en bok vars titel bestämdes av gruppen. Den fick titeln Dinglarens väg – Vorsnos drom (2015). Arbetsprocessen som växte fram beskrivs i den uppföljande metodboken Resandefolkets berättelser – Vorsnos manusch (2023). “Vi var en liten grupp som skapade förutsättningar för att göra vår minoritetsröst hörd. Boken bidrog till att förändra synsättet på resandefolket och visade på möjligheter med att arbeta tillsammans”, säger Britt-Inger Hedström Lundqvist.  I redaktionen för den andra boken ingick personer från majoritetsbefolkningen. Deras frågor var viktiga. 

“Vi har lärt oss saker om vår etnicitet”, säger hon. Ytterligare ett bokprojekt som fått stöd av Kulturrådet och som ingår i trilogin ”De ofrivilligt åsidosatta” är sagoboken Sagan om Valentin (2022). Den innehåller berättelser på svenska direktöversatta till resanderomani. “Texten är inte helt grammatiskt rätt men det är inte det viktigaste”, säger hon. Den ger barn och vuxna en möjlighet att lära sig språket. Själv saknar hon mod att våga tala resanderomani, men barnen vågar.

Se filmen Resanderomers berättelser i nya former.

Om Britt-Inger Hedström Lundqvist

Britt-Inger Hedström Lundqvist tillhör resandefolket, som är den största och äldsta gruppen inom minoriteten romer. Hon har studerat etnologi, är ansvarig utgivare av resanderomers nätmagasin DIKKO och har varit engagerad i romska frågor i Sverige under två decennier.

Fördjupning

Diskussionsfrågor

 • Hur kan du och din verksamhet bidra till kunskapsspridning om romsk historia, kultur och språk? 
 • Hur ser utbudet av romska medier ut på ditt bibliotek? 
 • Finns det romska föreningar i din närhet, eller i din region, som du/ni kan ta kontakt med? 

Avslutning

I den här lektionen har du fått kännedom om romska författare och romsk litteratur samt exempel på hur romer själva kan berätta sin historia. Du har även fått veta mer om hur en romsk läsambassad kan arbeta.

Nästa lektion har fokus på språk och identitet. Du får lära dig mer om de romska språken och om Språkrådets arbete. Två romska kvinnor med olika erfarenheter berättar om hur biblioteken kan bli trygga och inspirerande platser (rum) för romer.