Vad är ett DigidelCenter?Lektion fyra

Man kan säga att DigidelCenter är en modell för samverkan mellan de aktörer i kommunen som erbjuder stöd i att använda digitala tjänster. Det är därför viktigt att DigidelCenter är ett gemensamt kommunalt åtagande. DigidelCenter är även en plats där alla invånare kan använda sig av och lära sig mer om digitaliseringens möjligheter. Där finns låneteknik och personal som stöttar och handleder i användandet.

Många etablerade DigidelCenter är placerade på bibliotek eftersom folkbiblioteken har högt förtroende i samhället och är öppna för alla invånare. Dessutom har många bibliotek redan kommit igång med IT-hjälp och digital handledning för sina besökare. Genom att etablera ett DigidelCenter i samarbete med andra lokala relevanta aktörer lyfts det ibland ensamma ansvaret för support kring e-tjänster från bibliotekens axlar. Då blir DigidelCenter ett sätt att skapa struktur i det kommunala arbetet med digital delaktighet. Med tiden blir DigidelCenter inte bara en plats för medborgarna utan även en resurs i kommunens digitaliseringsarbete. Till exempel kan kommunens e-tjänsteutvecklare nyttja DigidelCenter för tjänsteutveckling i nära samverkan med besökarna.

Beroende på kommunens storlek och struktur kan det på sikt finnas flera mindre “DigidelCenter-enheter” i olika stadsdelar eller i andra delar av kommunen. Ett annat komplement kan vara en uppsökande verksamhet: en mobil enhet, besök på LSS- och äldreboenden, olika mötesplatser mm. Fysiska platser med digital handledning och låneteknik kompletteras med en webbplats där det finns olika resurser. Kommunens stöd till de som behöver hjälp med digitala tjänster och verktyg ska kunna nå alla invånarna.

Under 2018 fanns det projektbidrag att söka för att öppna DigidelCenter. Den satsningen gjorde att femton DigidelCenter startade ungefär samtidigt och bildade ett nationellt kvalitetssamarbete inom digital handledning och digitalisering. Idag finns det drygt 30 DigidelCenter över hela Sverige och fler är på gång. Listan med DigidelCenter uppdateras kontinuerligt på Digidelnätverkets webbplats. Digidelnätverket är ett kunskapsspridande expertnätverk inom arbete med digital delaktighet.

Verksamheten på ett DigidelCenter ska utgå från användarnas behov. Samtidigt är det en ambition inom Digidelnätverket att besökare ska känna igen konceptet oavsett kommun. Den som vill starta ett DigidelCenter ska ha som målsättning att uppfylla nedanstående tre kriterier. Allt kanske inte finns på plats för den som startar i liten skala men det ska vara en uttalad målbild.

Vara en tillgänglig, bemannad och kostnadsfri plats dit alla invånare kan komma för att få hjälp med det digitala.

Ett DigidelCenter ska inte ha en uttalad målgrupp utan alla ska känna sig likvärdigt välkomna att besöka ett DigidelCenter. Grundverksamheten ska inte vara avgiftsbelagd.

Ha ett uttalat mandat att vara en nod för kommunal medborgarservice med fokus på digital delaktighet.

Med nod menas att ett DigidelCenter ska vara en del av kommunens digitaliseringsarbete. Givetvis görs digitaliseringen på många platser och av många olika verksamheter. Att kartlägga andra aktörer och etablera samarbeten med dessa är en viktig del av att starta ett DigidelCenter.

Ingå i ett nationellt kvalitetsarbete inom digital handledning, digital kompetens och digitalisering.

Ett DigidelCenter får unik användarnära (medborgarnära) kunskap om samhällets digitalisering. Det är därför önskvärt att alla DigidelCenter ingår i ett strukturerat erfarenhetsutbyte. Genom kommunikationsplattformen Slack och regelbundna nätverksmöten träffar du andra DigidelCenter.

Uppdrag 1 – Finns redan mycket på plats?

Många bibliotek har redan en etablerad drop-in verksamhet för digitala frågor. Hur ser det ut hos er? Första uppdraget är att göra två korta listor.

På den ena ska du skriva fyra saker som redan är på plats i er verksamhet som DigidelCenter kan dra nytta av. På den andra listan ska du skriva fyra saker som behöver komma på plats för att alla tre kriterier ovan ska vara uppfyllda.

Låt kursen vara öppen i bakgrunden så du lätt hittar tillbaka till där du var.

Biblioteket – en bra plats för DigidelCenter

Själva lokalen som DigidelCenter placeras i ska vara lätt att ta sig till. Tillgänglighet omfattar också att alla besökare ska kunna ta sig in och runt på egen hand samt att det ska vara möjligt att använda lokalen en stor del av dygnet. I nästan alla kommuner ser du nog en självklar plats – biblioteket.

Biblioteksuppdraget riktar sig till alla medborgare och personalen bemöter alla lyhört och anpassat efter frågeställarens förutsättningar. Biblioteken är oftast centralt belägna, har goda öppettider och stort förtroende hos allmänheten. Bibliotekarier är vana att söka och värdera information, att handleda och att använda olika digitala bibliotekstjänster. Det finns även en vana att nå utanför fysiska lokaler, digitalt eller uppsökande och att samarbeta med andra verksamheter. Dessutom är biblioteket en institution som står för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter.

De senaste åren har många bibliotek gjort stora insatser för besökare med svårigheter att ta till sig den snabba digitala utvecklingen. Det gäller både praktiskt stöd i konkreta fall men även att i allmänhet stärka människors kunskap kring digitala tjänster och verktyg.

Om du ser ditt bibliotek som det självklara valet att placera ett DigidelCenter på, berätta det för andra i kommunen! Gör samtidigt klart att ett DigidelCenter inte är ett biblioteksprojekt utan en kommunal satsning där alla förvaltningar är berörda.

Uppdrag 2 – Kliv fram!

Att lyfta medborgarnas behov av stöd i den digitala vardagen till andra kommunala aktörer är ett viktigt steg för att skapa delat ansvar för frågorna. Att berätta om bibliotekets uppdrag och möjligheten till digital handledning är minst lika viktigt. Det finns många olika forum på olika nivåer inom kommunen där beslutsfattare respektive verksamheter möts. Ert uppdrag är att identifiera ett par sådana forum där ni kan berätta om medborgarbehoven och förankra ett DigidelCenter i er kommun.

Uppdraget är att lista två eller tre potentiella träffar i närtid som du skulle behöva sprida ordet på.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Terese Raymond
Medförfattare: Eva Hweem, Per-Erik Wiik och Jonna Steinrud

Publicerad:

Reviderad: