Gå direkt till innehållet

Förslag på enkät till äldre barn och ungdomar

Hej!

Vi på …. bibliotek skulle vilja att du svarar på följande frågor för att få veta mer om vad biblioteket kan göra för dig. Enkäten börjar med några frågor om dig. Sedan kommer korta frågor om vad du känner till om vår biblioteksverksamhet och till sist tre mer öppna frågor. Det tar ungefär sex minuter att svara på frågorna.

Svaren är anonyma och hanteras enbart av …….bibliotek. Syftet med enkäten är att vi vill få hjälp med att utvecklas till ett mer tillgängligt och inkluderande bibliotek för alla. Till en plats där du vill vara.

Tack på förhand för din tid och ditt engagemang!

Frågor om dig

Namn:

Ålder:

Kön:
man
kvinna
annat
vill inte svara

Vilket/vilka språk talar du? Kryssa för ett eller flera svar:
Svenska
Romani chib
Samiska
Finska
Jiddisch
Meänkieli
Annat:

Tillhör du någon av de nationella minoritetsgrupperna?
Dessa är: Sverigefinnar, Romer, Judar, Tornedalingar och Samer.

Ja
Nej
Vill inte svara

Om ja, vilken minoritetsgrupp tillhör du?
Judar
Romer
Samer
Sverigefinnar
Tornedalingar

Frågor om biblioteket
Har du lånekort på ………bibliotek?
Ja
Nej
Vet ej

Hur ofta besöker du biblioteket?
Minst en gång i veckan
Minst en gång i månaden
Mer sällan
Aldrig
Annat

Vet du om att vi ofta köper in litteratur på förslag?
Ja, jag har föreslagit litteratur någon gång
Ja, men jag har inte föreslagit något inköp
Nej

Känner du till bibliotekets sociala medier?
Ja
Nej

Om ja, följer du oss?
Ja
Nej

Vilka sociala medier använder du? Du kan välja ett eller flera svar.
Instagram
Facebook
Snapchat
Youtube
TikTok
Annat
Jag använder inte sociala medier

Vad brukar du göra när du besöker biblioteket? Välj ett eller flera svar.
Låna/lämna böcker
Låna dator
Skriva ut/kopiera
Hänga med kompisar
Plugga
Annat:

Brukar du delta på någon av bibliotekets aktiviteter som tex skrivarworkshops, teater, bokcirklar, aktiviteter Kreativ teknik med robotar och VR med mera?
Ja
Nej

Om nej, varför inte
Ingen aktivitet jag tycker är rolig
Har inte tid
Visste inte om att ni erbjöd dessa aktiviteter
Annat:

Biblioteket har böcker på många språk. Tex ungdomsböcker på romani chib, finska, samiska, jiddisch och meänkieli. Har du någon gång lånat de böckerna?
Ja
Nej
Visste inte att det finns böcker på de språken

Öppna frågor
Om du arbetade på biblioteket vad skulle du vilja göra för ungdomar? Det kan handla om att köpa in sådant som du tycker saknas, något som du vill att de skulle kunna göra i bibliotekets lokaler eller hur om biblioteksmiljön kan utformas för att de ska trivas där.

Skulle du kunna tänka dig att hålla i en verksamhet någon gång på biblioteket? Det kan handla om allt från att läsa för barn, hålla en samtalsgrupp med andra ungdomar, lära ut hur man tecknar, lära ut något spel, m.m. Skriv här vad det skulle kunna vara. (kontaktuppgifter finns på slutet av enkäten):

Finns det något annat du vill ta upp?

Tack för din medverkan
Vill du ta kontakt med oss? Då kan du höra av dig till:

Kan vi kontakta dig? Tillhör du någon av de nationella minoritetsgrupperna och vill vara med på våra samråd? Vill du vara med i bibliotekets bokråd där du får läsa de senaste barn och ungdomsböckerna först av alla? Vill du vara med och påverka biblioteksverksamheten? I så fall får du gärna lämna ditt namn samt e-postadress eller telefonnummer här.

Om personuppgifter
Syftet med att vi frågar efter e-postadress och telefonnummer är att vi vid behov ska kunna följa upp inkomna svar. Det kan handla om eventuellt framtida samarbete, eller att vi vill följa upp någon fråga. Insamlingen är frivillig. All information sammanställs anonymt inklusive resultat efter uppföljning. Personuppgifter som lämnas ut raderas då kontakt med enkätsvarare inte längre är nödvändig. Inga
personuppgifter lämnas ut till tredje part. Endast anonymiserade rapporter med statistik kan komma att lämnas ut som allmän handling. Den lagliga grunden för insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter är allmänintresse. Du kan när som helt begära att dina personuppgifter raderas eller rättas.

Om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud.

Om du har klagomål rörande ….. kommuns behandling av personuppgifter eller vill veta mer om dina rättigheter kan du vända dig …….. kommun eller IMY Integritetsmyndigheten www.Imy.se