Gå direkt till innehållet
Kvinna tittar på böcker i bokhylla. Hon syns genom ett hålrum i bokhyllan.

Till dig som bibliotekschef

I den här texten sträcker vi ut en hand för ett ökat samarbete mellan Digiteket och dig som bibliotekschef. Som ledare har du en viktig roll att fylla när det kommer till medarbetarnas omvärldsbevakning och kompetenshöjning samt i hur du kan hjälpa dem att på ett strukturerat och strategiskt sätt ta sig an dessa uppgifter i tjänsten. På ditt bord ligger också ansvar för budget och resurseffektivisering. Ta gärna några minuter för att se hur du och Digiteket i samverkan kan skapa bättre förutsättningar för kompetensutveckling för dig, dina medarbetare och din verksamhet.

På den här sida sidan får du läsa mer om

 • hur det står till med omvärldsbevakningen på de svenska folkbiblioteken
 • Digitekets roll för omvärldsbevakning, kompetenshöjning, likvärdighet och (resurs)effektivisering.
 • chefens viktiga roll i kunskapsdelning
 • hur Digiteket kan stötta och stärka dig i din roll som bibliotekschef
 • vad du som chef kan göra och bidra på ett enkelt sätt
 • konkreta tips.

Du är alltid välkommen att höra av dig för att ställa frågor, bolla idéer samt för att få hjälp och stöd i hur du kan komma vidare i användandet av Digiteket som en resurs tillsammans med dina medarbetare. Bli inte heller förvånad om vi hör av oss igen. Din återkoppling är en del av vårt uppdrag och därför värdefull för oss!

Hälsningar

Digitekets redaktion

Kontakta oss på: kontakt@digiteket.se

Ola Nilsson, redaktör, ola.nilsson@malmo.se
Linnéa Jönsson, redaktör, linnea.jonsson@malmo.se
Maria Lorentzon, redaktör, maria.lorentzon@malmo.se

Hur står det till med omvärldsbevakningen på de svenska folkbiblioteken?

Ordmoln över områden för omvärldsbevakning från rapporten.

I en ny empirisk studie, Steget före i folkbiblioteken, har Ola Pilerot, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, och Jenny Lindberg, universitetslektor vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap i Borås utforskat hur omvärldsbevakning bedrivs bland bibliotekarier på svenska folkbibliotek. Resultaten visar att biblioteksanställda ofta integrerar omvärldsbevakning i sina vardagliga arbetsuppgifter, drivet av sina ansvarsområden och personliga intressen. Informella nätverk och sociala medier är vanliga hjälpmedel. Omvärldsbevakningen ses som meningsfull och värdefull för både individen och organisationen, men det konstateras samtidigt att frågan kvarstår om hur den kan stödjas och användas strategiskt. 

En av de intervjuade personerna vittnar till exempel om svårigheten i att hitta en systematik i omvärldsbevakningen och att överblicka flödet när information finns på så många platser. Av rapporten framgår också att det finns stora variationer i omvärldsbevakning mellan landets arbetsplatser och kommunen. I en sammanfattning av rapporten publicerad på Digiteket skriver Ola Pilerot: 

”Sammantaget ger resultaten en komplex bild av omvärldsbevakning vid svenska folkbibliotek, med stora variationer mellan landets arbetsplatser och kommuner. Bilden av en brokig och dynamisk praktik framträder, där medarbetarnas sätt att hålla sig informerade i arbetet inte alltid är artikulerade, regelbundna eller strikt metodiska. Detta ger i sin tur upphov till nya frågor som riktas vidare till bibliotekssektorn och forskningen att hantera: Hur kan den omvärldsbevakning som bedrivs främjas utan att styras för hårt, och hur kan de anställda ges likvärdiga men ändå flexibla förutsättningar?

Organisation och omvärld
5-30 min

Podd: Forskningsbaserat arbetssätt

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Ola Pilerot som samtalar med Julia Pennlert om begreppet forskningsbaserat arbetssätt, vad begreppet består av och hur det kan ta sig ut i den konkreta verksamheten. Under samtalet diskuteras också folkbibliotekens omvärldsbevakning utifrån färska forskningsresultat.

Organisation och omvärld
5-30 min

Podd: Hur kan bibliotekschefer främja lärande om läsfrämjande och litteraturförmedling?

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Cecilia Gärdén som samtalar med Julia Pennlert om delat lärande på bibliotek och mer specifikt om hur chefer kan stödja bibliotekspersonalens kompetensutveckling inom läsfrämjande och litteraturförmedling.

Varför Digiteket?

Digiteket är en nationell tjänst för anställda vid svenska folkbibliotek och drivs på uppdrag av Kungliga biblioteket.

Enligt uppdragsbeskrivningen ska Digiteket skapa lärresurser i samverkan med målgrupperna. På så sätt ska Digiteket bli en resurs för kunskapsdelning som möjliggör stärkta biblioteksverksamheter. Digiteket ska bidra till att sprida kunskap och omvärldsbevakning. Ett av målen är att ge likvärdig tillgång till kompetensutveckling och på så sätt bidra till stärkta biblioteksverksamheter i enlighet med Bibliotekslagens intentioner.

Plattformen Digiteket togs fram i syfte att underlätta och effektivisera delandet av kunskaper och erfarenheter, för en resurseffektiv delning av dessa för regionala och kommunala biblioteksverksamheter.

Vy över Digitekets startsida.

Vad finns på Digiteket?

Digiteket ska bidra till att sprida kunskap från biblioteksrelaterad forskning samt verksamhetsexempel inom områdena MIK, digital kompetens och läsfrämjande. Allt material som kan främja digital fortbildning och inspirera till läsfrämjande arbete har en plats på Digiteket. Materialet på Digiteket publiceras i form av kurser, artiklar och resurser. En kurs bygger på ett formaliserat lärande som följer en fast struktur, en artikel är friare i både form och innehåll och resurser är återpublicerat material utan någon större redaktionell bearbetning.

Sedan hösten 2023 pågår också en satsning på vetenskapliga lärresurser med fokus på läsfrämjande i samarbete med Kulturrådet. De vetenskapliga lärresurserna publiceras i textform, poddform eller som film. Till resurserna finns ett antal frågor för att uppmana läsaren till reflektion, samtal och kollegialt lärande utifrån texterna.  

Vilken är din roll som bibliotekschef?

Digitekets verksamhet ska ske i samverkan med regioner, kommuner och biblioteksanställda. Materialet på plattformen ska återspegla de behov som finns på folkbibliotek runt om i landet och material som publiceras på Digiteket ska nå biblioteksmedarbetare på ett sätt som gör att de får likvärdig tillgång till kompetensutveckling, med fokus på såväl vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Som bibliotekschef har du en viktig roll i hur du förmedlar vilken plats som omvärldsbevakningen och kompetensutvecklingen ska få i din organisation samt genom att se till att dina medarbetare får tillgång till likvärdig kompetensutveckling. Genom att använda Digitekets resurser i din organisation kan omvärldsbevakning och kompetenshöjning bli såväl strategisk som hållbar och resurseffektiv.

Aktuellt

Redovisning av erhållna medel Läsfrämjandelyft för folkbibliotek – bidra med er kunskap
Nu har det blivit dags att redovisa de medel som erhållits Läsfrämjandelyft för folkbibliotek. Dra nytta av tillfället för att också dela med er av era erfarenheter från de genomförda projekten till Digiteket. Låt dina medarbetare avsätta tid för att i artikelform och lite mer utförligt reflektera över det ni genomfört och uppnått, över erfarenheter, lärdomar och utmaningar, positiva som negativa. Att få tid att reflektera över det man gjort, att få tid att sätta det på pränt och att dela det i textform med andra är både att lära och att lära ut. Ta tillfället i akt! Tillsammans skapar vi Digiteket, tillsammans lär vi genom Digiteket.

Så här kan Digiteket stötta och stärka dig i din roll som bibliotekschef

På Digiteket finns en stor mängd material som vänder sig till dig som chef och verksamhetsledare och som kan stötta dig i din roll. För att göra det enklare för dig i chefsposition att hitta material har vi tagit fram ett specifikt tema med artiklar och kurser på Digiteket, Bli en bättre chef.

I detta tema hittar du både sådant material som kan hjälpa dig i ditt dagliga och löpande arbete och material som kan bidra med kunskaper på en strategisk, verksamhetsutvecklande nivå.

Saknar du något i detta tema? Hör av dig till oss!

Barn bland böcker i mycket stora format. På huvudet balanserar två barn böcker av normalstort format på huvudet. Rosa bakgrund.
Kollage av Rebecca Risén. Licens: Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek

Bland annat kan du sedan våren 2024 ta del av en serie poddsamtal som tagits fram inom ramen för kursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek som riktar sig till bibliotekschefer. Innehållet i podden är intressant för dig som vill utveckla dina kunskaper kring strategiska perspektiv på läsfrämjande verksamhet, med fokus på barns och ungas läsning och kollegialt lärande. Du behöver inte ha gått kursen för att ta del av poddsamtalen. Lyssna gärna på ett eller flera samtal och diskutera innehållet vidare på din arbetsplats! Detta poddavsnitt är den tredje delen av nio i serien som publiceras på Digiteket.

Kursen ”Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek” genomförs av Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås under hösten 2023 – våren 2024, i samarbete med övriga lärosäten med biblioteks – och informationsvetenskaplig utbildning. Kursen är en del av Kulturrådets regeringsuppdrag Läsfrämjandelyft för folkbibliotek 2021-2023. 

Är du intresserad av att följa hela denna poddserie samlar Digiteket fördjupad information på en egen sida: Digiteket publicerar podd med Bibliotekshögskolan i Borås.

Aktuellt

Ny kursomgång för chefer: Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek

Då kursen ”Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek” haft högt söktryck har Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås valt att ge kursen en gång till, med start hösten 2024.

Kursen ”Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek” genomförs i samarbete med övriga lärosäten med biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning. Kursen är en del av Kulturrådets regeringsuppdrag Läsfrämjandelyft för folkbibliotek 2021-2023

Nu är kursen öppen för anmälan, med sista anmälningsdatum 27 maj 2024. Läs med och anmäl dig på Kurs för bibliotekschefer: Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek – Högskolan i Borås (hb.se)

Då kursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek just haft högt söktryck har Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås valt att ge kursen en gång till, hösten 2024. Bokmärk kurssidan och häng på låset när anmälningen öppnar.

Så här kan du som chef bidra

 • Avsätt tid för omvärldsbevakning och fortbildning. Möjliggör för medarbetare att fortbilda sig och dela kunskap sinsemellan på arbetstid.
 • Var en förebild. Ta för vana att gå in på Digiteket med regelbundna mellanrum. Stjärnmarkera eller gör Digiteket till din startsida! Håll koll på vad som publiceras och visa att du är intresserad och insatt. Visa dina anställda att du är positiv till att dina anställda omvärldsbevakar och tar del av kompetenshöjande material.
 • Var en ambassadör. Uppmuntra dina anställda att hålla koll på och ta del av material på Digiteket, visa intresse för vilket material de tar del av.
 • Prenumerera och följ. Prenumerera på Digitekets nyhetsbrev och uppmuntra dina medarbetare att göra samma sak. Följ Digiteket i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och Mastodon. 
 • Tipsa och dela i nyhetsbrev och sociala kanaler. Låt Digiteket få en självklar plats i det interna nyhetsbrevet och i interna grupper för kommunikation. Ge personliga tips eller låt dig inspireras av innehållet i Digitekets nyhetsbrev. Du får gärna återanvända texter och bilder från Digitekets nyhetsbrev för att spara tid! Dessutom är nästan allt material på Digiteket fritt tillgängligt att spridas och användas i andra sammanhang. Vilken licens en artikel en bild har finns tydligt angiven i artikeln. Om du känner dig osäker på innebörden i olika creative commons-licenser kan du ta del av kursen Allt du skulle vilja veta om Creative Commons, men varit för skraj att fråga om.
 • Skapa en fast plats för Digiteket i era interna kommunikationskanaler. Genom att skapa en fast plats där nya och gamla medarbetare kan ta del av information om Digiteket befäster du både vikten av Digiteket i er organisation och gör det enkelt för anställda att hitta rätt. Du kan till exempel skapa en undersida på er interna webb eller en fast plats i en intern kommunikationsgrupp. För att förenkla för medarbetarna att ta del av innehållet på Digiteket kan du lägga in en klickbar Digiteket-ikon som leder direkt till Digiteket. Den klickbara ikonen kan till exempel läggas i direkt anslutning till texten, på er interna webbplats startsida eller på en fast position i en social grupp. Du får gärna återanvända Digitekets informationstext, loggor samt bilder där creative common-licens anges. Grafiskt material hittar du här. 
 • Använd material från Digiteket – allt är gratis. Tänk igenom hur Digiteket kan bli en del av den systematiska och strategiska omvärldsbevakningen och de kompetenshöjande insatserna. Många bibliotek använder till exempel artiklar och material på Digiteket inom ramen för det kollegiala lärandet. Andra har som stående punkt ”läst på Digiteket” under kompetensutvecklingsträffar. Möjligheterna är oändliga! Genom att använda material från Digiteket bidrar du till likvärdig kompetensutveckling, tidsbesparing och resurseffektivisering.
 • Undvik att uppfinna hjulet på nytt. Andras verksamhetsexempel kan inspirera dina medarbetare och kanske implementeras i er verksamhet. Dra nytta av allt som pågår i landet och där andra redan vittnat om projektens styrkor och svagheter samt delat med sig av lärdomar och alternativa vägar framåt. Det är onödigt att uppfinna hjulet på nytt. Så både effektiviserar och resurseffektiviserar ni verksamheten.  
 • Att bidra ger hundrafalt igen. Uppmuntra dina medarbetare att bidra med material till Digiteket. Ni genomför många intressanta projekt som andra borde få ta del av – för att lära och för att slippa uppfinna hjulet på nytt. Att reflektera över och skriva om genomförda projekt är en lärorik process som kan vara en del i den kompetenshöjande processen. Läs och sprid gärna kursen Så kan du bidra till Digiteket.

Uttryck fortsatta kompetensutvecklingsbehov!

Under 2023 turnerade Digiteket land och rike runt för att genomföra kompetensutvecklingsdagar tillsammans med regionerna. Tveka inte att höra av dig till de regionala biblioteksutvecklarna där du bor för att tipsa dem om vilka fortsatta kompetensutvecklingsbehov som din verksamhet har! Digiteket är gärna en part i fortsatta kompetensutvecklingsinsatser i samverkan med regionerna.


Kontakta oss! Vi finns ett mejl eller ett telefonsamtal bort. Tveka inte att höra av dig för att ställa frågor, bolla tankar och kläcka idéer. 

Tillsammans gör vi Digiteket!