Gå direkt till innehållet

Bli en bättre chef

Det här temat vänder sig till dig som är chef på bibliotek. Här hittar du sådant material som kan hjälpa dig i ditt dagliga och löpande arbete samt material som kan bidra med kunskaper på en strategisk, verksamhetsutvecklande nivå.

Skapande och kommunikation
60+ min

Konsten att hålla ett bra möte

Kurs

Organisation och omvärld
30-60 min

Vägledning för kollegialt lärande

Artikel

Hur kan vi öka vår kunskap om ungas läsvanor eller om hur ljudboken påverkar litteraturen och läsarna? Hur kan vi lära oss mer om på vilka sätt inspirerande läsmiljöer kan utformas eller hur vi kan öka ungas engagemang och inflytande i det läsfrämjande arbetet? Vad behöver vi egentligen veta och kunna för att främja barns och ungas läsning?

Organisation och omvärld
5 min

Kollegialt lärande i praktiken – att få syn på sina egna och varandras kompetenser

Artikel

Nyligen publicerade Digiteket en vägledning för hur man kan jobba med kollegialt lärande i sitt uppdrag som läsfrämjare. Men vad innebär egentligen kollegialt lärande och hur kan man använda det som en metod på sin arbetsplats? Vi var med under en workshop där biblioteksmedarbetare i Skåne fick testa på metoden och ställde frågor till arrangörerna och deltagarna. Varje år anordnar Biblioteksutveckling i Region Skåne SUD – Stora utvecklingsdagen, en dag där folkbibliotek i Skåne har möjlighet att inspireras och dra lärdomar av varandra genom att berätta om olika projekt och utvecklingsinsatser de genomfört under året. Temat för årets träff var “Samtal” och under eftermiddagen fick de som ville ta chansen att testa på “Kollegialt lärande i samtal”. Workshoppen arrangerades av Tove Eriksson Mrozowski och Fanny ...

Organisation och omvärld
60+ min

Kollegialt lärande i fem steg

Kurs

Inom biblioteksverksamhet finns ständigt behov av att lära sig mer och utveckla verksamheten. Kollegialt lärande är ett strukturerat och systematiskt arbetssätt där kollegor tillsammans utvecklar kunskap och metoder i en gemensam fortbildning.

Skapande och kommunikation
30-60 min

Delakultur – att få tjugoenfalt tillbaka

Kurs

Organisation och omvärld
5-30 min

Lär dig faila

Artikel

Hur ser vi på professionella misslyckanden och hur tar vi tillvara på dem? Kan ett bejakande av misslyckanden både bidra till ett bättre arbetsklimat och till en möjlighet att utveckla organisationen? Vad är egentligen ett misslyckande? Detta är frågor som Region Örebro län frågat sig och arbetat med under en längre tid.

Organisation och omvärld
5 min

Vetenskapliga lärresurser på Digiteket

Artikel

Nu kommer det fler lärresurser på Digiteket som tar sin utgångspunkt i forskning och teorier om läsning, litteraturförmedling och biblioteksutveckling. Du som arbetar på folkbibliotek kommer därmed att få tillgång till vetenskapligt grundade lärresurser som stöd för ett vetenskapligt förhållningssätt. I artikeln ges smakprov på kommande material om barns och ungas läs- och språkutveckling, ungas läsupplevelser och de kompetenser som krävs för att främja läsning och litteratur. Under åren 2021 till och med 2023 genomförs ett nationellt kompetenslyft för folkbibliotek med fokus på barns och ungas läsning. Regeringen vill med lyftet ta ett nationellt helhetsgrepp för att säkra folkbibliotekariers kompetens med inriktning på läsfrämjande uppdrag gentemot barn och unga (se regeringens skrivelse 2020/21:95 Barns och ungas läsning). Läsfrämjandelyftet ska stärka biblioteksmedarbetarna i deras profession och ...

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Podd: Läsfrämjande för barn och unga

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Sandra Hillén och Emma Berge Kleber, som i samtal med Julia Pennler talar om sin forskning i anslutning till läsfrämjande för barn och unga. De talar bland annat om hur pandemin påverkat biblioteken på många olika sätt och om hur läsfrämjande allt som oftast kan talas om som ett insrumen för att nå något annan slags effekt än just läsning för läsnings skull.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Podd: Kulturpolitisk styrning av läsfrämjande insatser

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Jenny Johannisson som i samtal med Julia Pennlert talar om hur den kulturpolitiska styrningen av läsfrämjande insatser har gått till och hur den går till, vilka utmaningar som finns och om huruvida det går att dra några slutsatser kring framgångsfaktorer för sådan styrning.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Podd: Tillgänglig läsning – Delaktighet och demokrati

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Julia Pennlert och Lisa Ohlsson Dahlqvist, som i samtal talar om tillgänglig läsning och hur detta är en viktig förutsättning för att kunna delta i den demokratiska processen. Vi lyssnare får en översikt över MTMs verksamhet och några av de olika sätt som de tillgängligör läsning men också en fördjupning kring hur tillgänglig läsning är så mycket mer än bara format.

Organisation och omvärld
5-30 min

Podd: Forskningsbaserat arbetssätt

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Ola Pilerot som samtalar med Julia Pennlert om begreppet forskningsbaserat arbetssätt, vad begreppet består av och hur det kan ta sig ut i den konkreta verksamheten. Under samtalet diskuteras också folkbibliotekens omvärldsbevakning utifrån färska forskningsresultat.

Demokrati och delaktighet
5 min

Bibliotek och beredskap – material från KB

Artikel

Det finns ett växande engagemang bland Sveriges bibliotek kring beredskap. Beredskap handlar om att skapa en robust verksamhet som kan fortsätta, även om förutsättningarna i omvärlden förändras. Detta har Kungliga biblioteket (KB) tittat närmare på.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Folkbibliotekens arbete med beredskap

Artikel

Det är en ökande skara av folkbibliotek som jobbar med beredskap och totalförsvar. Det är framförallt bibliotekets informationsförmedling och biblioteksrummets funktion som mötesplats som bedöms som prioriterade att fortgå i en krissituation. I denna artikel ger KB en aktuell bild av folkbibliotekens arbete med att skapa beredskap i sina verksamheter.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Beredskap och totalförsvar ur ett biblioteksperspektiv

Kurs

Samhället har just nu ett starkt fokus på att skapa beredskap i sina verksamheter, så även bibliotek. Men hur ser samhällets planering ut inför kris, höjd beredskap eller krig? Hur hänger krisberedskap och totalförsvar ihop? Och hur kommer egentligen bibliotek och övriga verksamheter inom kultursektorn in i den samhälleliga planeringen för beredskap? I denna kurs får du lära dig mer om hur Sverige är organiserat för att hantera kriser eller höjd beredskap.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Fri åsiktsbildning – samhällets mål och bibliotekens uppdrag

Kurs

Att verka för fri åsiktsbildning är grunden för bibliotekens verksamhet, det säger bibliotekslagen. Fri åsiktsbildning är också en grundlagsskyddad rättighet för den enskilde. Därför är det viktigt att alla biblioteksmedarbetare har en djup kunskap om begreppet fri åsiktsbildning. En bred kunskap om detta är också en förutsättning för att fördjupade samtal om bibliotekens roll i totalförsvaret ska kunna föras.

Demokrati och delaktighet
30-60 min

Angelägen forskning: bibliotekens roll i hållbar utveckling

Artikel

Demokrati och delaktighet
30-60 min

Angelägen forskning: Bibliotek som social infrastruktur och demokratiskt nav

Artikel

Vid det här tillfället av Angelägen forskning stod Bibliotek som social infrastruktur och begreppet ”att biblioteka” i fokus för samtalet mellan Johanna Rivano Eckerdal, docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, och Kristina Elding, utvecklingsstrateg på bibliotek, kultur- och fritidsförvaltningen i Lund.

Organisation och omvärld
30-60 min

Angelägen forskning: Hur styrs egentligen biblioteken?

Artikel

I detta tillfälle av Angelägen forskning diskuteras bibliotekens demokratiska roll och dessrelation till politiken och det politiska, och diskussionen kretsar kring styrdokument, politisk påverkan och hur bibliotekslagen används för att legitimera verksamheten. Trots exempel på diskrepans mellan nationell och kommunal styrning betonade båda talarna vikten av att känna sina styrdokument och ramverk. Vid detta tillfälle av Angelägen forskning samtalade Hanna Carlsson, lektor vid Linnéuniversitetet, med Nick Jones, verksamhetschef för Konst och bibliotek i Huddinge, om bibliotekens demokratiska roll i en komplex samtid. Hanna Carlsson inledde med att presentera två studier som fungerade som en gemensam utgångspunkt för samtalet. I dessa två studier har Hanna Carlsson tillsammans med andra forskare undersökt folkbiblioteken och dess relation till “politiken” och “det politiska”. Hon beskriver “politiken” som strukturen för ...

Organisation och omvärld
60+ min

Internet på folkbibliotek

Kurs

Information och internet
5 min

Folkbibliotek och MIK: Ett nytt interregionalt MIK-nätverk har tagit form

Artikel

Vid den nationella MIK-konferensen i Göteborg 2022 framhävdes betydelsen av regional samverkan för att stärka medie- och informationskunnighet. Konferensen resulterade i ett initiativ till att skapa ett interregionalt nätverk. Nätverket syftar till att bredda MIK-arbetet över olika samhällsområden och stärka de regionala aktörernas roll i att främja medie- och informationskunnigheten över hela landet. Pia-Marie Wehrling vid Västra Götalandsregionen berättar mer om detta arbete och det kunskapsseminarium som genomfördes under hösten.

Information och internet
30-60 min

Fri kunskap för alla? En kunskapsöversikt över bibliotek och Wikipedia

Kurs

Vi rör oss i ett alltmer komplext informationslandskap som gör att medie- och informationskunnighet, MIK, spelar en större roll i samhällsutvecklingen. Kunnigheten, eller förmågan, är viktig både på individ- och gruppnivå. I Unescos uppdaterade MIK-ramverk har fler nyanser lagts till – som AI-kunnighet och kritisk kunnighet. MIK ses här även som ett verktyg för människor att tänka kritiskt kring sin egen roll att verka för såväl mänskliga rättigheter som för en hållbar utveckling. Biblioteken å sin sida fungerar som nav mellan människor och kunskap. Biblioteken är viktiga fysiska platser, men också viktiga demokratiaktörer på internet. Wikipedia erbjuder å andra sidan snabb kunskap om en bred mängd ämnen på olika språk och fungerar som en källa till information för användare över hela världen.

Information och internet
5-30 min

Folkbiblioteken, samhället och MIK: en kartläggning

Artikel

I en ny rapport kartlägger Statens medieråd olika aktörers främjande av medie- och informationskunnighet i Sverige 2021–2022. I kartläggningen lyfts folkbiblioteken fram som en positiv förebild för resten av Sverige och vi sammanfattar hur de omnämns i denna artikel.