Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Öppna licenser, öppna data och folkbiblioteken

Varför finns rekommendationer om öppna licenser?

Offentlig verksamhet, som till exempel folkbibliotek, har i grunden huvudmålet att stötta samhället. Som ett led i detta arbete skapar verksamheterna en massa information, som till exempel boktips eller informationsfilmer. Målet med att använda öppna, och fria licenser, är att tillgängliggöra all den här skapade informationen till så många som möjligt och vara samhället till gagn.

Rekommendationerna kring att använda öppna licenser är ett led i EU:s Öppna data-direktiv från 2019. Detta EU-direktiv handlar om hur licenser (tillstånd att använda något) ska användas och hur man skyddar saker som är skapade av tankar och idéer (immaterialrätt). I dagligt tal brukar vi prata om upphovsrätt.

Med information menas i sammanhanget allt material som myndigheter, kommuner eller andra delar av det offentliga skapar. Detta kan vara något som är skyddat av upphovsrätt eller inte. Det handlar om rapporter, inkomna handlingar, men också bilder och texter på sociala medier eller webbsidor. Det enda undantaget är information som är hemlig (sekretessbelagd). Information kan också skyddas av andra typer av rättigheter, som patent (rättighet till en uppfinning) och mönsterskydd (rättighet till designen av en produkt). I denna artikel fokuserar vi på “vanlig” information (text, bilder och annan typ av media) och lämnar uppfinningar, datorprogram och dylikt därhän. Läs mer på DIGG om vad som gäller för dessa saker.

Vad menas då med öppna data?

Myndigheten DIGG lyfter fram en definition som hittas på European Data Portal:

“För att data ska vara öppen bör den vara tillgänglig (det innebär vanligen att den publiceras på nätet) och licensieras för att alla ska få tillgång till, använda och dela. Utan en licens är uppgifterna inte riktigt öppna. En licens berättar för alla att de kan komma åt, använda och dela dina data. Om du inte har en licens kan data vara allmänt tillgängliga, men användarna har inte tillstånd att komma åt, använda och dela den enligt upphovsrätts- eller databaslagarna.”

DIGG lyfter här en viktig aspekt i sammanhanget: det behövs en tydlig licens för materialet för att det ska vara tydligt för mottagarna vad de i sin tur får göra med materialet. Får man använda det? Får man sprida det? Får man göra om det? Om man tar en titt på till exempel folkbibliotekens webbsidor och sociala medier ser man sällan någon information om vilken licens ett material har.

Gäller rekommendationerna folkbiblioteken?

DIGG har på sidan Öppna upp och dela data via Sveriges dataportal sammanställt de rekommendationer som gäller för oss som arbetar inom offentlig sektor, till exempel folkbibliotek. Myndigheten skiljer mellan regler och rekommendationer, där de förstnämnda har en starkare formulering:

Regler är ett samlingsnamn för lag, förordning och föreskrift och kan även vara regler på EU-nivå. Det som gäller inom en digitaliseringsfråga.

En rekommendation är hur DiGG bedömer att andra aktörer kan och bör agera. Rekommendationerna utgår från principer, ramverk och den bästa tillgängliga kunskapen.

Folkbiblioteken, så som offentlig, kommunal verksamhet bör alltså följa rekommendationerna i sin verksamhet, även om det inte är en lagstadgad regel.

EU:s öppna data-direktiv, som nu är svensk lag, lyfter att kulturinstitutioner är undantagna, men det gäller inte bibliotek:

“Som huvudregel är samtliga kulturinstitutioner undantagna från lagen, förutom bibliotek, museer och arkiv, som därmed omfattas av lagen.”

Det är dock upp till den offentliga verksamheten att själva avgöra hur, och om, de vill tillämpa licensen. DIGG understryker att rekommendationen ska vara ett stöd i att välja öppna licenser och/eller hantera immateriella rättigheter med öppen tillgänglighet, återanvändning och vidareutnyttjande i fokus.

Undantag

Bibliotekens samlingar omfattas inte av denna lagstiftning.

Tryckt skrift, ljud- eller bildupptagning eller annan handling som ingår i biblioteket anses inte vara en allmän handling, den så kallade biblioteksregeln. För att en handling ska omfattas av bestämmelsen ska den ingå som en beståndsdel i en samling handlingar som är organiserad på ett sådant sätt att samlingen enligt vanligt språkbruk är att betrakta som ett ”bibliotek” (prop. 1975/76:160 s. 179 f.).

Diskussion

Pratar ni någon gång om öppna data på ert bibliotek? Om inte, varför?

Uppgift

Klicka dig in på bilden ovana. Går det att enkelt hitta information om vad man får och inte får göra med bilden om man själv vill använda den? Är licensen tydligt angiven?