Undantag i lagstiftningenLektion tre

För att bibliotek ska kunna utföra sitt uppdrag och bidra till kunskapsspridning och fri tillgång till information behövs undantag i lagen. Se filmen där Karolina berättar om det som brukar kallas för biblioteksundantaget.

Biblioteksundantaget

De undantag som rör bibliotekens verksamhet regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960/729). Det så kallade biblioteksundantaget finns i 16 §. Där står att biblioteken får göra kopior till låntagare som önskar enskilda artiklar eller korta avsnitt av verk, detta för att underlätta fjärrlåneverksamheten. 

Även material på biblioteken som är ömtåliga eller dyrbara får kopieras för att skydda dem från att slitas vid användning, så kallad bevarandekopiering. Det är också tillåtet med kompletteringskopiering om ett verk är ofullständigt eller kommit ut i fler delar och där saknade delar inte längre finns att köpa. 

Kopiering är även tillåten för forskningsändamål men bara om det gäller forskning på doktorandnivå. Det är också tillåtet för biblioteken att kopiera för läsapparat utan tillstånd, som till exempel att föra över material till microfilm. 

För privat bruk

Varje enskild individ har som sagt rätt att kopiera delar av verk för privat bruk, det regleras i 12 §. När kopiering sker på bibliotek eller om bibliotek gör det på uppdrag åt en låntagare så är låntagaren ansvarig och så kallad framställare. Biblioteken får inte göra kopior i förväg utan ett tydligt uppdrag.

Kopiering sker inte bara traditionellt med kopieringsmaskiner. Text och bild kan numera reproduceras digitalt  med hjälp av framförallt smartphones.

Så hur mycket är tillåtet att kopiera? Vad betyder det i praktiken att det är tillåtet att kopiera upphovsrättsskyddad text för privat bruk i begränsad omfattning? Kungliga Biblioteket skriver att begränsad omfattning betyder att 25% av ett verk får kopieras innan upphovsperson måste godkänna ytterligare kopiering.

Diskussionsfrågor

  • Hur tolkar du konkret att kopiera i “begränsad omfattning” på ert bibliotek? Har det uppstått problem med att folk velat kopiera hela böcker eller problem med andra intrång i upphovsrättslagstiftningen?
  • Karolina menar i filmen att dagens digitaliserade samhälle kräver att vi har ett bredare perspektiv på upphovsrätt eftersom vi som biblioteksmedarbetare har ett bredare uppdrag. Är biblioteksundantaget anpassat till den alltmer digitala värld vi lever i, eller behöver det regleras ytterligare för att inte bli för tillåtande? Eller om man vänder på frågan: skulle ytterligare regleringar på området kunna leda till alltför restriktiv hållning?
  • Bibliotekssammanslutningen IFLA skriver i ett uttalande:
    • “Lagstiftningen om upphovsrätt, med rimliga begränsningar och undantag, har avgörande betydelse för bibliotekens arbete, då den möjliggör tillgång till information, utlåning, kopiering och bevarande av beståndet. Avsaknaden av eller otillräckliga bestämmelser för bibliotek innebär allvarliga begränsningar för vår möjlighet att genomföra vårt uppdrag eller att ge tillgång till information på ett lagligt sätt. Användarnas erfarenhet formas icke desto mindre av det sätt varpå biblioteken tolkar och tillämpar bestämmelserna, liksom av lagtexten i sig.” 
    • Känner du att du har tillräckligt med upphovsrättskunnighet, så kallad Copyright Literacy?
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Karolina Andersdotter & Marika Alneng

Publicerad: 5 november, 2020