Bildtyper och dess alt-texterLektion två

Det finns olika typer av bilder och den information som bör förmedlas i den alternativa texten beror på vilket slags bild det är.

Informationsbärande bilder

Informationsbärande bilder bär ett innehåll, och detta innehåll ska förmedlas av alt-texten. Alt-texten till nedanstående bild skulle kunna vara till exempel:

”En hand med klicker, en liten dosa man trycker på, och uppmärksam australian shepard-hund.”

En hand med klicker, en liten dosa man trycker på, och uppmärksam australian shepard-hund: "Klickerträning är ett sätt att träna hundar på. Metoden går ut på att man enbart använder sig av positiv förstärkning".

Dog clicker training av Elf. CC-BY-SA

Dekorativa bilder

Det är inte alla bilder som är värda tusen ord. Många av de bilder som omger oss på nätet är rent ögongodis. Bilder som bäddar in, formaterar och försöker fånga vår uppmärksamhet. 

Bilder som bara har som syfte att vara dekorativa såsom till exempel grafik eller designelement beskrivs med den tomma alt-taggen. Dekorativa bilder kan till exempel vara:

  • Grafiska designelement
  • Bilder som illustrerar textens innehåll men som inte bär någon ny information
  • Bilder vars innehåll beskrivs av den närliggande texten

En dekorativ bild tillför inte någon information till en sida, och kan tas bort utan att innehåll och information på sidan ändras eller försämras. 

Dekorativt grafiskt bildelement.

Detta bildelement från Digitekets sida har en rent dekorativ funktion och kan med fördel ges en tom alt-beskrivning.

Funktionella bilder

Funktionella bilder är bilder som har en funktion, oftast då i form av att vara en länk till något. I alt-texten beskrivs funktionaliteten, inte bilden i sig. 

Den lilla pilen nere till höger bör inte ha alt-texten “Pil till höger”, utan klargöra att det är en länk till artikeln “Bibblan ritar i Helsingborg”. 

Bild föreställande en teaserbild som ska vara länkad till en artikel.

Bilder av text

En del bilder innehåller text, men det är bra att i görligaste mån försöka undvika detta. Om man använder bilder av text ska alt-texten innehålla samma text. 

I exemplet nedan borde alt-texten vara “Dino – Digitalisering i nya offentligheter. Working pappers. DINO rapport 2019:1.”

En bild som innehåller text: "Dino - Digitalisering i nya offentligheter. Working pappers. DINO rapport 2019:1."

Komplexa bilder

Komplexa bilder är till exempel diagram och grafer av olika slag – bilder som bär mycket  information. Informationen ska antingen förmedlas i alt-texten, eller så ska det finnas en länk till ett annat ställe där den komplexa bildens innehåll redovisas. Det hänvisas ofta till attributet longdescnär det gäller förmedling av komplex information. De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige rekommenderar istället aria-describedby, då stödet för longdesc bland webbläsare är begränsat. I de flesta fall är man som användare dock låst vid den publiceringsplattform man använder. Man får då helt enkelt försöka beskriva innehållet så kortfattat som möjligt. 

Alt-texten till bilden nedan hade kunnat vara:

“2018 använde 84 % av 0-10-åringar internet någon gång, 59 % dagligen. 2019 var siffrorna 87 respektive 64 %. För förskolebarn (0-5 år) var siffrorna 71 % någon gång och 42 % dagligen 2018 och 77 respektive 48 % 2019. För lågstadiebarn (6-10 år) var siffrorna 75 och 96 % 2018 och 79 och 97 % 2019.” 

Bild på grafik: "2018 använde 84 % av 0-10-åringar internet någon gång, 59 % dagligen. 2019 var siffrorna 87 respektive 64 %. För förskolebarn (0-5 år) var siffrorna 71 % någon gång och 42 % dagligen 2018 och 77 respektive 48 % 2019. För lågstadiebarn (6-10 år) var siffrorna 75 och 96 % 2018 och 79 och 97 % 2019"

Svenskarna och internet 2019.

Det är egentligen bara skaparen av sammanhanget där bilden befinner sig som kan avgöra om en bild är dekorativ, informationsbärande eller känslobärande. 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 23 juni, 2020