Vad memar du?Lektion ett

Hur uttalas mem?

Låt oss börja med stavning och uttal. Hur stavar vi mem och hur säger vi mem? Orden har många uttal och det kan lätt leda till diskussion. 

Låt oss börja med stavning. Ordet är tillräckligt nytt för att fortfarande vara omdiskuterat men Institutet för språk och folkminnen har följande att säga: “I bruket förekommer såväl en som ett mem, så än så länge har ordet vacklande genus. Språkrådet rekommenderar dock ett mem, eftersom det följer ett etablerat språkligt mönster…”. De skriver också:  “…Med t-genus blir det ett mem, flera mem, de memen.” 

Uttalet blir om man använder det engelska uttalet ett mem [miːm], flera mems  [miːmz] – eller med svenskt uttal ett mem [me:m], flera mem [me:m] eller memer [me:mer].  Det finns också de som använder uttalet ett mem [me:me:] och flera mem  [me:me:n]  eller flera mems  [me:me:s], men detta har inget direkt språkligt stöd. 

Det är dock skillnad på vad språkforskare säger och vad som är mest använt. För enkelhetens skull kan vi säga så här: om du vill undvika att bli häcklad av alla under 30, använd det engelska uttalet ett mem [miːm], flera mems  [miːmz], även om det är inlånat ord. 

Ursprunget till ordet och den ursprungliga betydelsen

Uttrycket mem myntades av  evolutionsbiologen Richard Dawkins i boken “Den själviska genen”. Den språkliga kopplingen på svenska är därför gen-mem, gener-memer – även om pluraländelsen inte har fått så stort genomslag. 

Richard Dawkins tanke var att det utöver gener borde finnas annat som fungerade på samma sätt som gener. Något som replikerade sig själv om och om igen och som stegvis kunde mutera och förvandlas till något annat. Tanken med uttrycket mem var specifikt när idéer eller kulturella uttryck på detta sätt kopieras från en hjärna till en annan eftersom det kulturella uttrycket är nästan omöjligt att motstå. Som när exempelvis en person visslar en trudelutt och en annan person strax upptäcker att de går och visslar på samma trudelutt. På samma sätt som gener skulle dessa idéer och kulturella uttryck också ha olika grader av genomslag. Precis som inom biologin förekommer här ett naturligt urval. Vissa mem är reproduktivare och mer anpassade till sin miljö och sprids därför snabbare. Inledningen till Beethovens femte symfoni med sin karaktäristiska “da-da-da-DA!” är alltså ett ovanligt effektivt mem. Själva uttrycket skapade Dawkins från grekiskans mimema som betyder imiterad. Uttrycket är alltså äldre än internet och längre fram i kursen ska vi se att termen mem inte riktigt täcker den ursprungliga betydelsen. 

Vad internetmem faktiskt har kommit att bli

I och med internets genomslag har betydelsen i mem muterats och utvecklats i en riktning som Dawkins inte avsåg när han först myntade begreppet. Med internet formligen exploderade en bild- och delningskultur. Vi återkommer till det i nästa lektion. I och med detta nya samskapande kom mem att bli något som inte bara delades och som oavsiktligt muterade över tid utan något som aktivt förändrades i hög takt, en medveten kontinuerlig utveckling och förädling. Sett ur denna synvinkel har Dawkins begrepp mem kommit att bli något annat än det han först tänkte sig.

Definition

I akademiska kretsar pratar man ibland om internet-mem för att särskilja från Richard Dawkins ursprungsbetydelse. För allmänheten har dock uttrycket mem helt enkelt kommit att bli synonymt med internet-mem och idag när vi pratar om mem är det den moderna betydelsen vi tänker på: ett kulturellt uttryck som ständigt formas och omformas och sprids i blixtrande hastighet via internet. Det kan vara en musikslinga, en viral video, en kort animation, en bild som gradvis förändras eller förses med ny text, en bekant idé som omformas. När vi fortsättningsvis pratar om mem är det det vi menar.  Vi återkommer och fördjupar definitionen i lektion 3: Mem, hur ser memkulturen ut idag?

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Christoffer Krämer
Medförfattare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 19 januari, 2021