SammanfattningLektion tio

Makerspaces på bibliotek är idag inte ovanligt. Men de kan ta sig olika uttryck. De kallas inte heller alltid för makerspace. En del har främst formen av digitala labb och inriktas på att överbrygga den digitala klyftan och på aktiviteter som är kopplade till MIK. Andra har en bredare verksamhet och inkluderar olika former av hantverk och teknik. Vissa makerspaces riktar sig främst till barn och unga.

Det är lätt att börja med några enkla makeraktiviteter. Många bibliotek gör redan detta utan att kalla det makerspace. Om ni inte redan har ett makespace, kan det vara värt att fundera över vad ditt bibliotek redan gör inom detta område och om verksamheten ska struktureras på något vis.

 Ett makerspace är inte bara ett rum för skapande. Aktiviteter som sker där kan ofta användas för att förnya och stödja andra verksamheter som biblioteket har. Makerspacet kan vara ett stöd i bibliotekets demokratiska uppdrag, för det livslånga lärandet liksom i bibliotekets arbete för hållbarhet och integration. Det finns också många nya verktyg och aktiviteter i ett makerspace som kan ge läsfrämjandet ytterligare en dimension.

Precis som när biblioteket startar andra nya verksamheter, är det viktigt med en behovs- och målgruppsanalys. Det är också viktigt att makerspaceverksamheten kan förankras till de verksamhetsmål som biblioteket har, så att inte makerspacet blir en liten satellit till den övriga verksamheten.

Ett stort, välutrustat makerspace kostar naturligtvis pengar, men en verksamhet kan börja smått och växa efterhand i samspel med användarna. Hållbarhetstanken är en grundsten i makerfilosofin och mycket av materialet som man kan använda, kan bestå av returmaterial och ”skräp”, som är gratis att använda. Om upphandlingsenheten i kommunen tillåter det, så är second hand också ett bra alternativ.

Ingen ska behöva vara rädd för att starta ett makerspace på grund av kunskapsbrist. Det ligger också i makerfilosofin att vi lär av varandra. Det som är viktigast är intresse, nyfikenhet och tid. Starta inte ett makerspace om det inte finns möjlighet för personal att avsätta tid. Alla på biblioteket behöver inte kunna all teknik och alla verktyg, men bör veta vad de används till. Någon bör ha ansvar och det ska finnas back up.

Reflektionsfrågor

Om du inte jobbat med makerverksamheter förut:

  • Vad känner du inför en sådan verksamhet?
  • På vilka sätt skulle ett makerspace tillföra din verksamhet något mer?

Om du redan jobbar med makerverksamhet:

  • Finns det något som ni kan utveckla inom verksamheten?
  • Har verksamheten gett det ni förväntade och hoppades på? Vad i så fall? Om inte —varför?
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp: © Lo Clausson

Författare: Lo Claesson

Publicerad: 2 november, 2020