Makerspace som stöd för lärandeLektion fyra

Det finns två paragrafer i Bibliotekslagen som nämner ”kunskapsinhämtning” eller ”lärande”. I § 2  uttrycks det att ”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Folkbiblioteken har också ett uppdrag ”att verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet” (§ 7). Dessutom ska folkbiblioteken enligt §2 också främja intresset för bland annat bildning, upplysning och utbildning.

Unescos folkbiblioteksmanifest slår fast att ”folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället”.

Hur kan då ett makerspace på biblioteket bidra till att biblioteket uppfyller  Bibliotekslagen och spelar en roll i medborgarnas livslånga lärande?

Mark Hatch, en av makerrörelsens frontfigurer, framhåller i sin skrift The Maker Movement Manifesto att lärandet är grundläggande i skapandet. För att kunna utveckla sitt skapande måste man lära sig om nya tekniker, material och processer.

Kvinna sitter och pysslar vid ett bord där en mängd olika pysselattiraljer ligger utspritt.

Skapande på makerspace kan också vara helt analogt. Men även sådant skapande kan ha en koppling till MIK, till exempel när det gäller upphovsrätt. Fotografi. Evelina Estefors

Mycket av våra grundläggande kunskaper tillägnar vi oss genom skola och utbildning på olika nivåer. Men lärandet är inte alltid koncentrerat till dessa miljöer. Många av de mest grundläggande insikterna och färdigheterna tillägnas i sammanhang där det finns interaktion med andra. Tänk bara på hur ett barn lär sig sitt språk! I ett makerspace är tanken att de som besöker det också ska interagera och lära av varandra.

David Lankes talar ofta om att bibliotekarier ska underlätta kunskapsskapande för bibliotekets användare. Bibliotekarier beskriver sig ofta som informationsspecialister, säger Lankes vidare. Men de är snarare utbildare, menar han. De är i kunskapsskapande-branschen. Allt bibliotekarier gör i biblioteket är kopplat till lärande. Men att skapa kunskap behöver inte betyda att skapa ny kunskap. Det innebär också att förstå och ta till sig befintlig kunskap. Därför är det viktigt att kunskapsskapandet i makerspace också styrs av användarnas behov. Detta skriver han om i bland annat The new librarianship field guide.

Makerspaces i skolor

Makerspaces finns inte bara på bibliotek. Makerspace i skolor är vanligt, särskilt i USA. Inte sällan är de förlagda till skolbibliotek. Forskaren Kyungwon Koh vid Florida State University, som har gjort några studier med anknytning till makerspaces, menar att bibliotekmakerspaces har nära anknytning till  bibliotekarieskapet, vilket innefattar resurser, undersökande, kreativitet och upptäckarlust. Hon tror också att makerspaces som integreras i bibliotek kommer att ha en uppgift att fylla i framtidens undervisning.

Om du är intresserad, kan du läsa en sammanfattning av studien Are They Really Learning? A Case Study of a School Library Makerspace.

Exempel på makerspaces inom utbildningssektorn:

Reflektionsfråga

  • Hur kan ett makerspace på ditt bibliotek vara ett stöd i det livslånga lärandet?
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp: © Lo Clausson

Författare: Lo Claesson

Publicerad: 2 november, 2020