Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Fri kunskap för alla? En kunskapsöversikt över bibliotek och Wikipedia

Vi rör oss i ett alltmer komplext informationslandskap som gör att medie- och informationskunnighet, MIK, spelar en större roll i samhällsutvecklingen. Kunnigheten, eller förmågan, är viktig både på individ- och gruppnivå. I Unescos uppdaterade MIK-ramverk har fler nyanser lagts till – som AI-kunnighet och kritisk kunnighet. MIK ses här även som ett verktyg för människor att tänka kritiskt kring sin egen roll att verka för såväl mänskliga rättigheter som för en hållbar utveckling. Biblioteken å sin sida fungerar som nav mellan människor och kunskap. Biblioteken är viktiga fysiska platser, men också viktiga demokratiaktörer på internet. Wikipedia erbjuder å andra sidan snabb kunskap om en bred mängd ämnen på olika språk och fungerar som en källa till information för användare över hela världen. På så sätt har Wikipedia en central plats i vårt digitala kunskapssamhälle, och är i sig en pusselbit av MIK. I den här kunskapsöversikten undersöker vi hur bibliotek och Wikipedia kan stärka varandra som kunskapsbärare. Förhoppningsvis ger den perspektiv på hur arbete med Wikipedia kan vara ett sätt för bibliotek att arbeta med både inkluderande verksamhet och MIK. Wikipedia och bibliotek delar också just idén om att främja fri och allmän tillgång till kunskap för alla. Den här kursen är för dig som redan är övertygad om en given koppling mellan folkbibliotek och en fri plattform som Wikipedia. Men den är också för dig som är lite mer skeptisk. Oavsett vem du är tror vi att du kan hitta delar i denna kunskapsöversikt som både stärker och utmanar din egen inställning. 

Malin Klintholm, Victoria Lagerkvist och Hanna Rasmussen; Biblioteksutveckling Sörmland Maj 2023

Syfte

Kunskap öppnar dörrar och skapar möjligheter för människor. Grundtanken med både bibliotek och Wikipedia är att göra kunskap tillgänglig för alla, eller åtminstone för fler människor. Den deltagarfokuserade modell som Wikipedia och de andra Wikimediaprojekten använder skiljer dem från den traditionella biblioteksorganisationen, men både kunskapssynen och synen på delaktighet har många gemensamma nämnare mellan Wikipedia och det allmänna biblioteksväsendet. Och precis som i biblioteken så finns det i Wikimediarörelsen professionella strukturer som sätter ramar för arbetet, samtidigt som användarna både läser och bidrar till verksamheten.

Kunskapsöversiktens syfte är att öka kompetensen om fria kunskapsresurser i ett biblioteksperspektiv och hur arbete med Wikipedia och andra liknande plattformar relaterar till bibliotekens arbete och uppdrag. 

Kunskapsöversikten ska också bidra till att fler bibliotekarier och andra yrkesverksamma som arbetar med eller inom bibliotekssfären får kunskap om Wikipedia i relation till bibliotekens arbete med medie- och informationskunnighet. Den visar förhoppningsvis att det finns mycket att göra, fundera på och relatera till om du arbetar med eller på bibliotek. 

Syftet med kunskapsöversikten, och denna kurs, är att bidra till att fler yrkesverksamma inom biblioteksområdet får kunskap om hur arbete med Wikipedia och liknande fria kunskapsresurser hänger ihop med bibliotekens uppdrag. 

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att

 • förstå och kunna förklara hur bibliotek och Wikipedia kan samverka för att främja demokrati, särskilt genom att lyfta fram underrepresenterade grupper.
 • kunna analysera och diskutera hur Wikipedia kan vara en resurs för bildning i medie- och informationskunnighet (MIK).
 • kunna beskriva hur Wikipedia kan inspirera och influera bibliotekens framtida kunskapsorganisation.
 • förstå hur Wikipedia kan vara en kanal för att öka tillgängligheten och synligheten av bibliotekens samlingar.
 • kunna diskutera hur Wikipedia kan användas för att bevara, synliggöra och göra människor delaktiga i det gemensamma kulturarvet.
 • kunna beskriva hur deltagande i kampanjer som #1lib1ref och aktiviteter som skrivstugor kan bidra till kunskapsdelning och skapa sociala sammanhang.
 • kunna jämföra och diskutera hur bibliotek och Wikipedia kan fungera som plattformar för demokrati, kunskapsorganisation, kulturarv, medie- och informationskunnighet samt biblioteksrelaterade projekt.
 • förstå och kunna förklara hur olika typer av bibliotek, som forskningsbibliotek, skolbibliotek och folkbibliotek, kan interagera med och använda Wikipedia.
 • kunna analysera och diskutera hur bibliotekarier kan integrera Wikipedia i undervisningssituationer om medie- och informationskunnighet, och vilka praktiska tillämpningar som kan finnas i olika biblioteksverksamheter.
 • kunna ge exempel på hur Wikipedia används av människor för att hitta information inom olika ämnesområden, och hur det kan relatera till bibliotekens uppdrag och verksamhet.
 • kunna diskutera och ge exempel på olika sätt som ett bibliotek kan komma igång med att använda Wikipedia, inklusive projekt och kampanjer.
 • kunna identifiera och diskutera vilka kunskapsluckor som finns i förhållande till Wikipedia och bibliotek, och hur dessa kan undersökas vidare.
 • förstå och kunna förklara betydelsen av ett strategiskt arbete med Wikipedia inom biblioteks- och kulturarvssektorerna.

Om Karolina Andersdotter

Karolina Andersdotter är bibliotekarie och doktorand i informationsvetenskap vid Åbo akademi. Som bibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek anordnade hon #1lib1ref-träffar för sina kollegor för att sprida kunskap om Wikipedia och för att göra uppslagsverket bättre. Karolina har även jobbat med att skriva texter och föreläsa om upphovsrätt, personlig integritet, digitalt skapande och hållbar utveckling från ett biblioteksperspektiv sedan 2015. 

Om kunskapsöversikten

Kunskapsöversikten är gjord på uppdrag av Biblioteksutveckling Sörmland i syfte att öka kompetensen om fria kunskapsresurser och hur arbete med Wikipedia och andra liknande plattformar relaterar till bibliotekens arbete och uppdrag. Biblioteksutveckling Sörmland, som är en del av Region Sörmland, arbetar med regional biblioteksverksamhet, läsfrämjande och litteraturutveckling. Allt material är licensierat enligt CC-BY. 

Kunskapsöversikten är omarbetad av Ola Nilsson för att passa Digitekets kursformat. Detta har medfört att delar av innehållet har disponerats om, men inga ändringar i själva innehållet har genomförts, bortsett från några små språkliga ändringar, samt att fotnoter har omarbetats till länkar för att passa webbens format och förtjänster.   

Kunskapsöversikten finns tillgänglig för nedladdning på Wikipedia där du också hittar en kort film där Karolina presenterar huvuddragen i kunskapsöversikten.

Sammanfattning

En längre sammanfattning kan hittas i den avslutande lektionen, där återfinns också metoddiskussioner och avgränsningar.

Kunskapsöversikten visar att bibliotek och Wikipedia dels har idéer gemensamt, dels så finns gemensam verksamhet. Några slutsatser av kunskapsöversikten är: 

 • Arbete med Wikipedia kan vara ett sätt för biblioteken att ta sig an det demokratiska uppdraget, till exempel genom att lyfta underrepresenterade grupper. 
 • Arbete med Wikipedia är en resurs för bildning i medie- och informationskunnighet. 
 • Wikipedia kan vara en inspiration för bibliotekens framtida kunskapsorganisering. 
 • Wikipedia kan vara en kanal för att nå ut med bibliotekens samlingar. 
 • Wikipedia kan användas för att bevara, synliggöra och göra människor delaktiga i det gemensamma kulturarvet. 
 • Deltagande i kampanjer som #1lib1ref och aktiviteter som skrivstugor kan skapa ett socialt sammanhang där användare samlas och delar kunskap med varandra. 

Upphovsrätt och licens för innehåll på aktuell sida

Observera att innehållet (texten, bilder, video och så vidare) på sidan kan vara licensierad i enlighet med olika licenser.

Sammanfattningen av texten på denna sida är licensierat enligt Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Detta innebär att du:

 • får kopiera och dela vidare materialet i vilket medium eller format som helst
 • får remixa, återanvända och bygga på materialet
 • får använda det i kommersiella syfte och sammanhang
 • inte behöver fråga om lov.

Om du bearbetar, delar eller använder texten:

 • Ge ett korrekt Erkännande
  • ange verkets namn,
  • ange vem som skapat verket,
  • ange länk till verkets ursprungsplats,
  • ange länk till upphovspersonens webbsida (frivilligt, men trevligt),
  • ange vilka delar som eventuellt är bearbetade
  • länka till licensen.

Ett korrekt erkännande skulle kunna se ut så här:

Fri kunskap för alla? En kunskapsöversikt över bibliotek och Wikipedia, av Karolina Andersdotter. Texten är licensierad med Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0) //Innehållet omdisponerat av Digiteket.

Temabild: Puzzleglobe av Jasmina El Bouamraoui och Karabo Poppy Moletsane, Wikimedia, CC0 //redigerad av Digiteket.

Kommentarer

Axel Pettersson

Bra anpassning av kunskapsöversikten till Digiteksmiljön, och kul att ni tar er an större och svårare texter här också så det går att fördjupa insikterna i ämnet.

Vad fick du för tankar kring arbete med Wikipedia på folkbibliotek?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.