Juridiska synpunkter och förvaltningslagenLektion sex

Även om det inte finns tydliga svar på vilka uppgifter som ska utföras och exakt hur de ska utföras, så är det en god idé att kontakta sin kommunjurist för råd och stöd. Ta också reda på om kommunen har andra riktlinjer som kan beröra bibliotekets uppdrag och verksamhet och/eller kommunanställdas bemötande av kommuninvånare. Personer som arbetar inom till exempel vård- och omsorgsenheter får också liknande svåra frågor.

Vilka regler gäller hos olika aktörer nationellt?

Vissa aktörer kan ha mycket tydliga regler som gäller vad tredje part, till exempel biblioteksmedarbetare, får hjälpa aktörens kunder med. För att undersöka hur olika aktörer på nationell nivå ställer sig till de dilemman som medarbetaren möter kontaktade vi ett antal av dessa. Resultaten av våra frågor hittar du i lektion tio till sexton.

Ta kontakt med aktörer på lokal nivå

Kontrollera dock alltid vad olika aktörer på lokal nivå har för riktlinjer.

Boka möte med lokala företrädare för att gemensamt diskutera fram ett förhållningssätt som gynnar besökaren. Till exempel:

  •       banker
  •       myndigheter
  •       föreningar
  •       studieförbund
  •       skolor.

Detta eftersom olika kommuner har olika förutsättningar vad gäller folkmängd, vilka aktörer som finns representerade i kommunen (i huvudorten och på landsbygden), hur biblioteksverksamheten är uppbyggd med mera. Samma lösning passar inte nödvändigtvis alla kommuner. Här finns också möjligheter att hitta nya samverkansparter!

 

Förvaltningslagen: ansvarsfördelning för offentlig service

Innan vi går in på vad de olika myndigheterna svarade är det bra att känna till vad som står i förvaltningslagen 6 § och 8 §. Enligt den ska en myndighet:

  •  ”se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.” ( SFS 2017:900, Service, 6 §)
  • inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter. En myndighet ska i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndigheter.” ( SFS 2017:900, Samverkan, 8 §).

Lagen gäller såväl statliga som kommunala förvaltningsmyndigheter och ger biblioteken lagligt stöd att hänvisa till relevant myndighet för hjälp.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Lena Arborelius, Martina Rasch och Rebecca Eriksson

Publicerad:

Reviderad: