DigidelCenter och samhällets digitaliseringLektion sex

Digitaliseringen i offentlig sektor, till exempel kommunens digitaliseringsarbete, är beroende av att medborgarna använder digital teknik. När kommunen tar fram tjänster och digitaliserar så kan DigidelCenter vara en resurs. Som testbädd, informationscentral, utbildningscenter eller en plats för dialog och diskussion mellan kommun och medborgare. DigidelCenter är en direkt kontaktväg till medborgarna och har därför kunskap, insikter och berättelser från användarnas möte med samhällets digitalisering.

I uppstarten av ett DigidelCenter gäller det att haka i pågående kommunalt digitaliseringsarbete. Det kan till exempel finnas satsningar på vissa e-tjänster eller medborgarkommunikation. Hur kan ert DigidelCenter vara en del av de processerna? Förmodligen kan ni bidra både som kontaktyta till medborgarna och med kompetenshöjande insatser till tjänstepersoner inuti processen.

Här är det dags att påminna om de tre perspektiven individen, tjänster och samhälle som nämndes i första avsnittet. Ett DigidelCenter har potential att vara med och skapa inkluderande digitalisering utifrån alla tre.

Så gjorde vi 📺

I filmen nedan beskriver DigidelCenter Rättvik hur en styrgrupp och en projektgrupp varit viktiga faktorer för att göra DigidelCenter till ett kommungemensamt arbete och projekt.

YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer saamla in viss data om dig genom att sätta kakor. Om du klickar i "Kom ihåg" behöver du inte upprepa ditt val för varje video. By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Läs mere

Starta video

Bibliotek kontra DigidelCenter

Det finns många gemensamma nämnare mellan biblioteksuppdraget och ett DigidelCenter. Men DigidelCenter är kommunens ansvar, inte bibliotekets. DigidelCenter har ett eget syfte och en egen inriktning. Biblioteket ska erbjuda det som är bibliotekets uppdrag, till exempel informationssökning, digital litteracitet och medie- och informationskunnighet (MIK). Ett DigidelCenter kan bredda bilden av bibliotekets kompetens medan biblioteket ger DigidelCenter tyngd och legitimitet.

Kom ihåg att varje gång någon besökare har frågor och behov som kommer ur en annan organisations eller myndighets tjänster så är det denna instans service som brister. Därför kan strukturer och relationer behövas så att ni har möjlighet att ge återkoppling kring e-tjänster, supportbehov mm. Dels för att denna instans kan utvecklas men också som underlag för eventuella samarbeten. Bevaka balansen i ansvarsförhållandet mellan DigidelCenter och kommunens övriga funktioner – ett samarbete behöver inte innebära att arbetet utförs av DigidelCenter.

Så gjorde vi 📺

Hylte kommun har en kommunövergripande digital strategi som heter “Vårt smarta Hylte”. Hela den kommunala organisationen berörs av strategins innehåll. Kommunens digitaliseringsfunktion har ett helhetsansvar men respektive verksamhet ansvarar för att planera, förankra och omsätta strategin inom sitt område. Alla medarbetare ska ges de förutsättningar som krävs för att möjliggöra digitalisering av god kvalitet. I filmen beskriver Marja Kalju, DigidelCenter Hylte sin roll i “Vårt smarta Hylte”.

YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer saamla in viss data om dig genom att sätta kakor. Om du klickar i "Kom ihåg" behöver du inte upprepa ditt val för varje video. By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Läs mere

Starta video

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Ert DigidelCenter kommer att stärka kommunens och även regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030. Att synliggöra kopplingen mellan ett DigidelCenter och de globala målen kan hjälpa dig att förankra både behoven och uppdraget. Här är en lista med exempel på samband mellan DigidelCenter och fyra av de 17 målen.

  1. Hälsa och välbefinnande

Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. Mötesplatsen DigidelCenter har potential att fylla en social funktion för många – oavsett om de interagerar med andra besökare eller inte.

  1. God utbildning för alla

Det fjärde globala målet lyfter alla människors lika möjlighet till livslångt lärande. Att använda datorer och annan teknik öppnar upp för nya intressen och kan motivera ytterligare kompetenshöjande insatser.

  1. Minskad ojämlikhet

Mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Fri tillgång till den teknik som ett DigidelCenter erbjuder kan jämna ut skillnader hos medborgarna i samhället.

  1. Hållbar konsumtion och produktion
    Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck (ett mått på hur vår energiförbrukning och konsumtion påverkar miljön). Ett DigidelCenter erbjuder möjligheter att dela på teknik, precis som bibliotek alltid har gjort, vilket har potential att förändra konsumtionsmönster.
En bild som illustrerar alla globala målen. Sjutton ikoner med medföljande text. De i sammanhanget relevanta presenteras i texten ovan.

Flera av FNs globala mål är applicerbara på ett DigidelCenter. Illustration: Regeringskansliet/FN.

Uppdrag 5 – Koll på strategidokumenten

Nu är det hög tid att studera olika strategidokument som ger legitimitet och förankring till DigidelCenter-verksamheten. Undersök vilka övergripande digitaliserings- och IT-strategier som finns i din kommun. Försök hitta kopplingen mellan teknik och digitalisering, hårdvara och användare. Sådana strategidokument benämns förstås på olika sätt i olika kommuner, men leta exempelvis efter:

Uppdraget är att hitta fyra konkreta argument för ett DigidelCenter. Ett tips är att leta efter skrivningar som diskuterar allmänhetens digitala kompetens, utanförskap, digital delaktighet, välfärdsteknik, digitala tjänster och medborgarkontor/kontaktcenter.

Frivillig fördjupning

Globala målen ur ett biblioteksperspektiv:
Den femte statsmakten – Karolin Andersdotter – Det hållbara informationssamhället  s. 87-120Den femte statsmakten. Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering (pdf) (kb.se)

I IFLA:s Library map of the world skriver Digidel Helsingborg om hur de arbetar för att minska digitala klyftor och kopplar arbetet till FN:s hållbarhetsmål.
Library’s digital centre closes the digital gap for elderly citizens

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Terese Raymond
Medförfattare: Eva Hweem, Per-Erik Wiik och Jonna Steinrud

Publicerad:

Reviderad: