Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Biblioteksuppdraget och digital delaktighet

Varför ska just folkbiblioteken ta en så pass framträdande roll när det gäller den digitala allmänbildningen i den svenska befolkningen? En del av svaret finns att hitta direkt i biblioteksuppdraget: att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vårt demokratiska samhälle är i ständig utveckling – och biblioteken är en viktig del av den.

Ändamålsparagrafen, som citeras ovan, i kombination med bibliotekslagens paragraf sju som säger att folkbiblioteken ”ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet” gör folkbiblioteken till en central aktör för det livslånga digitala lärandet.

Vid lånedatorerna ställer era besökare frågor som är viktiga indikatorer på att samhällets e-tjänster ännu inte är optimalt utformade. Du som arbetar på ett bibliotek har stor kunskap om de svårigheter som medborgare möter i ett allt mer digitaliserat samhälle. Foto: © Studio e, Anders Ebefeldt.

Sedan 2018 har det pågått ett omfattande arbete på Sveriges region- och folkbibliotek för att säkerställa att besökare kan få vägledning och hjälp med digitala frågor på alla bibliotek. Bland annat har projektet Digitalt först med användaren i fokus, ett regeringsuppdrag som drevs av KB i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna, erbjudit kompetenshöjning inom digital kompetens för alla landets biblioteksmedarbetare. Lärplattformen Digiteket är en viktig del i det arbetet.

I PTS rapport Bryt isoleringen – så kan vi minska det digitala utanförskapet lyfts bibliotekens arbete med digital delaktighet som en viktig samhällsinsats, som behöver stöttas och utvecklas än mer.

Även Stockholms Handelskammare lyfter biblioteken i Omstartskommissionens idéer för ett starkare Sverige efter corona-krisen. I en text av Amy Loutfi, professor i informationsteknologi och vicerektor för artificiell intelligens (AI) vid Örebro universitet, beskrivs hur Sverige ska lära från erfarenheter, skynda på och hitta rätt fokus i sina digitaliseringsstrategier. I sin text lyfter Amy Loutfi bland annat behovet att investera i insatser som minskar det digitala gapet, klyftan mellan de som använder sig av digital teknik och de som av olika anledningar inte gör det i samma utsträckning. Hon skriver:

“Offentliga bibliotek kan bli naturliga mötesplatser för att få hjälp. De har i viss mån redan den rollen, men genom att göra den tydligare, och tilldela resurser därefter, kan vi lyckas ännu bättre. I ett samhälle där gratis tillgång till kunskap, böcker och arkiv alltid har setts som en rättighet, bör denna rättighet även omfatta digitala verktyg och den kunskap som behövs för att använda dem.”

Reflektionsfråga – Bibliotekens lagstadgade uppdrag

Hur tolkar ni bibliotekslagens skrivelser apropå den digitala allmänbildningen hos den svenska befolkningen? Reflektera kring utmaningar och möjligheter i er verksamhet.

Frivillig fördjupning

Biblioteksbladets intervju med Amy Loutfi, professor i informationsteknologi och vicerektor för artificiell intelligens (AI) vid Örebro universitet, apropå texten “Digitalisering för ett starkare Sverige” i omstartskommissionens rapport.

Digitalsamtal #223 – Biblioteken som ett nav för digital kompetens
Ett poddavsnitt om digitalisering, demokrati, samhälle – och biblioteken, där samtalet främst kretsar kring frågan om vad bibliotekens roll ska vara.

Gå till nästa lektion