Vem äger en bild?Lektion två

Copyright symbol.

Copyright

Du har säkert hört talas om licensen copyright. Det är den internationella benämningen på upphovsrättsskydd och symboliseras med tecknet ©. Den svenska upphovsrättslagstiftningen överensstämmer med det som gäller för övriga EU-länder men det är viktig att observera att även om copyright är ett internationellt begrepp så ser lagstiftningen lite olika ut runt om i världen.

Upphovsrättslagen

Upphovsrättslagen är en svensk lag som ger skaparen av ett verk ett automatisk skydd så fort verkets skapats. Lagen ger dig rätt och makt att ha kontroll över hur ditt verk ska offentliggöras, spridas och användas. Du är verkets upphovsperson och äger ensamrätten till verket. Upphovsrättslagen ger även en ideell rätt som innebär att upphovspersonen ska namnges när verket används och att verket inte får användas i kränkande sammanhang eller att någon bearbetar eller manipulerar verket på ett kränkande sätt. För att skyddas av upphovsrättslagen måste ett verk ha uppnått verkshöjd, det vill säga att det ska uppnått en viss originalitet och självständighet. Detta ska dock inte tolkas som en kvalitetsdefinition. Det betyder att det är upphovspersonens speciella sätt att uttrycka något som skyddas, inte de idéer eller fakta som verket kan innehålla.

Upphovsrättslagen gäller inte enbart bilder. I lagens paragraf 1 kan man läsa att lagen omfattar:

  1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,
  2. datorprogram,
  3. musikaliskt eller sceniskt verk,
  4. filmverk,
  5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,
  6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller
  7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art. Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar gälla även förberedande designmaterial för datorprogram. 

 Källa: Upphovsrättslagen

Du får till exempel inte googla en bild, kopiera den och klistra in den i din presentation utan att ha bett fotografen om lov. Digitala bilder tillfaller under kategorin fotografiskt verk eller annat alster av bildkonst eller verk av beskrivande art utförda i teckning eller grafik eller plastisk form och skyddas därför av upphovsrättslagen. Upphovsrätten på ett verk upphävs 70 år efter det året upphovspersonen dött, för foto gäller dock upphovsrätten i 50 år från det fotot togs.  

Vill du läsa mer om upphovsrätt? Läs då denna artikel från Kamera&Bild där de besvarar olika frågor.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 7 juni, 2019