Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Barn är kompetenta!

Barnet har rätt till delaktighet och inflytande

I den här lektionen tittar vi närmare på barnets rätt till åsiktsfrihet, rätten att bli lyssnad på samt rätten till delaktighet och inflytande. Delaktighet är i första hand ett förhållningssätt och vuxna ansvarar för att ge barnet dessa rättigheter. Filmen belyser frågor som:

 • Vad säger artikel 12 och 13?
 • Hur påverkar vuxnas makt barnets möjligheter att fritt uttrycka sina åsikter och få dem beaktade?
 • Vilka nivåer av delaktighet behöver vuxna fundera på?
 • Vad är det för skillnad på verksamhetsdriven och barn- och ungdomsdriven delaktighet?
 • Hur kan biblioteket stärka barnets rätt till delaktighet och inflytande?
Är du som vuxen beredd att dela inflytande och makt med barn?

Illustration av Hannele Fernström (c)

Diskussionsfrågor

Ta tid till egen reflektion efter filmen. Uppmana gärna deltagarna att skriva ner sina tankar och reflektioner. Om ni gör detta i en arbetsgrupp kan ni sedan tillsammans utforska vilka tankar och frågor filmen väckte. Utgå sedan från förslagen nedan som känns relevanta att lyfta i personalgruppen. 

 • Vilka möjligheter har barn att fritt uttrycka sina åsikter i vår verksamhet?
 • Vilken betydelse tillmäter vi barnets åsikter? Finns det exempel där barnets åsikter fått väga tyngre än personalens?
 • Vilka metoder för barnets delaktighet använder vi i vår verksamhet idag och har vi arbetssätt som möjliggör för barn att delta i våra beslutsprocesser?
 • Hur möjliggör vi för alla barn att vara delaktiga i vår verksamhet, oavsett funktionsförmåga eller språk?
 • Vad behöver du förändra för att barns kunskaper och erfarenheter i högre grad ska bli en del i ditt arbete?
 • Hur ser vi till att de frågor vi ställer till barn är relevanta för barnen och anpassade till deras ålder, mognad, funktionsnedsättning och språk?
 • Hur återkopplar vi till barn och unga som lämnat åsikter eller bjudits in att påverka?
 • Hur stärker vi på biblioteket varje barns rätt till yttrande- och informationsfrihet som det beskrivs i artikel 13?

Illustration av Hannele Fernström (c)

Tips för att lära mer!

Läshörna.

Illustration av Hannele Fernström (c)