Gå direkt till innehållet

Inspirationsartiklar

Information och internet
5-30 min

Upphovsrätt och AI: Skapar du med AI eller skapar AI åt dig?

Artikel

I och med generativ AI:s stora genomslag och att du nu med några knapptryck kan skapa bilder, böcker, poesi, musik och mycket annat uppstår frågan om du har upphovsrätt till det algoritmerna skapat. Digiteket tipsar om två aktuella resurser i ämnet och sammanfattar i huvuddrag kunskapsläget i denna komplexa fråga.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Bokfikor – för ökad läslust i samarbete mellan skol- och folkbibliotek

Artikel

I Kävlinge kommun har man mångårig erfarenhet av samverkan mellan folk- och skolbibliotek. Med åren har den fördjupats och utökats och erfarenheten från bibliotekarierna visar att man med små medel kan få till långvariga och hållbara samarbetsstrukturer som samtidigt inte slukar all ens tid.

Information och internet
5-30 min

MIK-utsikten: Vetenskap mot missinformation – En konferensrapport

Artikel

I mitten av april bevistade jag en tredagarskonferens i Uppsala. Forskare som arbetar med frågor kring desinformation, kunskapsmotstånd, medielandskapet, kritiskt tänkande och liknande, diskuterade aktuell forskning i dessa ämnen. Det var spännande, aktuellt och man fick med sig många intressanta infallsvinklar och lästips. Denna MIK-utsikt blir något så ovanligt som en konferensrapport, med nedslag i de tre dagarnas imponerande innehåll.

Organisation och omvärld
5-30 min

”Kan du hjälpa mig skriva ut det här?” – en kartläggning av bibliotekens digitala vardag 

Artikel

Digitalisering presenteras ofta som lösningen på stora problem i samhället. Samtidigt har digital självservice skapat nya behov av stöd. Bibliotek runt om i landet beskriver skrivaren som en besvärlig tidstjuv och det är tydligt att nya digitala samhällshinder skapas på väg mot målet att göra det bästa av digitaliseringens möjligheter. Genom åren har en fråga vuxit fram inom Digidelnätverket: Går det att se mönster och bygga insikter om digitala samhällshinder genom att, via bibliotekspersonalen, samla in besökarnas frågor?   Under maj och juni 2024 genomförs en gemensam registrering av allmänhetens frågor som är relaterade till digital vardag. Statistikinsamlingen sker via en enkät som administreras av samordningsfunktionen för Digidelnätverket. Det är första gången som den här typen av frågor samlas in brett i Sverige. Alla bibliotek är ...

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Småländska sagor – allas sagor

Artikel

I projektet Småländska sagor – allas sagor utforskar tre olika folkbibliotek, Berättarnätet Kronoberg och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg hur man kan arbeta läsfrämjande genom berättande och sagor för målgruppen barn ochunga (och i vissa fall även vuxna) med funktionsnedsättningar. Projektet handlar om att utforska berättelsen som sådan och att genom olika uttryck uppleva den småländska sagan.  

Språkutveckling och läsförmåga
5-30 min

Mångspråk och minoritetsspråk – att främja läsning för alla

Artikel

Denna artikel syftar till att förmedla en samlad bild, i den mån det går, av de kunskaper som finns att tillgå när det gäller mångspråksarbete och läsfrämjande riktat mot barn och ungdom med annat modersmål än svenska eller med anknytning till de nationella minoriteterna.

Organisation och omvärld
60+ min

Läsfrämja tillsammans – hur kan Shared Reading vara en resurs för samverkan?

Artikel

Shared Reading har blivit en mycket populär metod att använda i läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet. En metod som kan ge nya möjligheter till samverkan mellan olika läsfrämjande aktörer. På detta tema arrangerade Digiteket ett webbinarium tillsammans med Biblioteksutveckling Region Skåne i april – nu kan du ta del av träffen i efterhand.

Skapande och kommunikation
30-60 min

Vad innebär den nya lagen om tillgänglighet för biblioteken?

Artikel

Den nya tillgänglighetslagen som träder i kraft den 28 juni 2025 innebär stora förändringar för e-boksmarknaden, som i förlängningen även berör biblioteken. Lagen, som baseras på ett EU-direktiv, ställer krav på att digitala produkter och tjänster, inklusive e-böcker, ska vara tillgängliga för alla. Vad detta innebär för bibliotekens verksamhet diskuterades i ett webbinarium arrangerat av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Information och internet
5 min

Intervju med Mediemyndigheten

Artikel

Den 1 januari 2024 bildades Mediemyndigheten, som är en sammanslagning av Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd. Vilket är myndighetens uppdrag, vilka delar består dess verksamhet av och på vilket sätt är myndigheten relevant för biblioteksmedarbetare? Läs intervjun med Mediemyndighetens generaldirektörJan-Olof Lind.

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Barnboksbeståndet – kvalitet och barns delaktighet

Artikel

Kan vi tala om kvalitet för barnlitteratur utifrån hur böcker är skrivna och utformade, eller bör barnlitterär kvalitet bedömas utifrån vad barnen uppskattar?  I samarbete med Biblioteksutveckling i Västra Götalandsregionen arrangerade Digiteket webbinariet “Barnboksbeståndet – om kvalitet och barns delaktighet” som nu finns tillgängligt att se i efterhand. 

Information och internet
5 min

Nya MIK-kurser för seniorer – intervju med Mobile Stories

Artikel

Lotta Bergseth och Jenny Sköld har skapat Medveten på nätet ett kurspaket på sammanlagt sju kurser om medie- och informationskunnighet riktat till seniorer. I samband med publiceringen av kurserna så ställde vi några frågor till dem. De har tidigare främst arbetat med unga som målgrupp så att ta fram material för seniorer var något som kändes både roligt och utmanande.

Organisation och omvärld
5 min

Omvärldsbevaka med Bokmässan Play

Artikel

Missade du bokmässan i Göteborg i höstas? Nu finns en stor del av programmet tillgängligt kostnadsfritt på strömningstjänsten Bokmässan Play. Här tipsar vi om några guldkorn ur programmet som kan vara intressanta och relevanta för biblioteksmedarbetare.

Läslust och lässtimulans
5 min

Discofeber på Umeå stadsbibliotek

Artikel

På Umeå stadsbibliotek i kulturhuset Väven har vi inlett en ny tradition – Bäbisdisco. Första gången arrangemanget gick av stapeln var i maj 2023 och nu är det tänkt att bli en tradition på obestämd framtid. 

Organisation och omvärld
30-60 min

Podd: Marknadsföring

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Malin Utter som samtalar med Maria Ringbo om marknadsföring på bibliotek. Malin berättar om sina två böcker och ger konkreta tips på saker att tänka på för den som vill komma igång med att arbeta med marknadsföring.

Språkutveckling och läsförmåga
5-30 min

Babybabbel – med aktionsforskning som grund

Artikel

När bibliotekarierna Elina Garp och Erika Lundvall upptäckte att folkbiblioteken i Västerås inte erbjöd någon form av aktivitet för barn under ett år startade de upp ett projekt med aktionsforskning som grund. Aktionsforskning stärker den professionella yrkesutövningen genom att kombinera teori med praktik i en cyklisk modell. Resultatet blev konceptet Babybabbel – en uppskattad aktivitet som främjar språkutveckling för de allra yngsta.

Språkutveckling och läsförmåga
5 min

Polarbibblo – för att språk är en skatt

Artikel

Nationella minoritetsspråk sida vid sida med svenska, det är verkligheten på Polarbibblo. Sajten, som syftar till att främja barns skrivande, läslust, skaparglädje och språkutveckling, erbjuder även material för bibliotekspersonal och andra yrkespersoner som arbetar med barn. Idag finns Polarbibblo på finska, meänkieli, samiska språk och svenska.

Litteratur och litteraturförmedling
5-30 min

Med blod, svett och tårar – att bygga upp ett mangabibliotek

Artikel

En fråga många bibliotek brottas med är hur de ska locka målgruppen unga. Kan mangaserier vara ett sätt att nå ut till ungdomar? Två bibliotekarier berättar här om hur de byggde upp ett stort mangabestånd och dessutom involverade ungdomarna i processen.

Organisation och omvärld
30-60 min

Podd: Utvärderingar

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Ingrid Schild som samtalar med Maria Ringbo om utvärderingar. Varför och för vem gör man utvärderingar och på vilka olika sätt kan man utvärdera? Ska utvärderingar ses som en process eller ett resultat? Vad krävs för att en utvärdering ska vara givande och vad ska man tänka på? Dessa är några av de frågor som berörs i samtalet.

Språkutveckling och läsförmåga
5-30 min

Suomen kielen resurssikirjasto – resursbibliotek för det finska minoritetsspråket

Artikel

Finlandsinstitutets bibliotek i Stockholm är sedan 2021 ett nationellt resursbibliotek för det finska minoritetsspråket. Digiteket har träffat bibliotekschef Eeva Östberg och barn- och ungdomsbibliotekarie Linda Åkerlund för ett samtal om institutets biblioteksverksamhet och på vilket sätt som denna stöttar folkbiblioteken i sitt uppdrag att arbeta med den sverigefinska minoriteten och det finska språket.

Organisation och omvärld
5-30 min

Podd: Organisation och organisationskompetens

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Karen Nowé Hedvall som samtalar med Maria Ringbo om lärande organisationer, organisation och organisationskompetens. Samtalet berör olika sätt att lära och lära av varandra i en organisation. Samtalet behandlar också chefens roll, hur lärande kan stöttas från chefshåll och hur man som chef skapar en lärande organisation.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Dramatik på bibblan – bibliotekarier och manusförfattare samarbetar 

Artikel

Utifrån en önskan om att synliggöra manusförfattare som yrkesgrupp och lyfta fram dramatik som en viktig form av litteratur startade två medarbetare på Centrum för dramatik ett samarbete med två folkbibliotek. Resultatet blev Dramatik på bibblan, en workshop i manusskrivande för barn och unga.

Språkutveckling och läsförmåga
5-30 min

Rätten till sitt språk

Artikel

Inom KB pågår ett särskilt arbete för att stötta biblioteken att uppnå bibliotekslagens krav på särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna. I den här artikeln berättar vi om hur du som jobbar på bibliotek kan dra nytta av de nationella tjänster som finns på området.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Ungas läsupplevelser

Artikel

Den här texten lyfter olika faktorer som kan möjliggöra eller vara ett hinder för positiva läsupplevelser och läsmotivation hos unga. Flera faktorer kan relateras till den enskilda individen, exempelvis intressen, bakgrund och livssituation, läsförmåga och preferenser gällande format.

Information och internet
5-30 min

MIK-utsikten: Supervalår, faktagranskning och MIK

Artikel

EU-valet närmar sig, och med det frågor kring påverkan och desinformation. EU-kommissionen ställer nya intressanta krav på sociala medier-plattformarna. Kan de exempelvis göra sina algoritmer mer politiskt balanserade? Det har lanserats en europeisk faktagranskningsdatabas inför valet. Denna MIK-utsikt tar även upp en ny svensk satsning på MIK och frågan om AI-kunnighet i en snabbt föränderlig tid.