Skärningspunkt i frontlinjen? En studie av regional organisering och ledning inom en nationell digitaliseringssatsning

De regionala biblioteken har fått nya utmaningar sitt uppdrag som noder för kompetens och utveckling.

Forskare vid Södertörns högskola studerar hur den regionala biblioteksverksamheten påverkas av den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus.

Forskning inom Digitalt först med användaren i fokus sker i samverkan med Högskolan i Borås, Södertörns högskola, Linköpings universitet och Lunds universitet.

 

Skärningspunkt i frontlinjen följer de regionala biblioteksverksamheterna och deras utmaningar att utvecklas och etableras som noder för kompetens och utveckling. De regionala biblioteksverksamheterna spelar en central roll i den här satsningen för att folkbibliotekens personal ska öka sin digitala kompetens och medie- och informationskunnighet.

Forskare är Fil. Dr. Pamela Schultz Nybacka, programansvarig för Södertörns nya biblioteksutbildning, tillsammans med forskningsassistent Therése Lind.

Pamela Schulz Nybacka visar bland annat på hur de regionala biblioteksverksamheternas mandat och legitimitet påverkas av de olika system de finns i. Bibliotek, kultur, medier och utbildning finns i olika förvaltningsområden och under skilda myndigheter. Det finns också olika nivåer att ta hänsyn till, statligt, regionalt och kommunalt. De regionala biblioteksverksamheterna har fått utökat ansvar och uppdrag och delvis ökade resurser, men maktrelationen är fortfarande densamma. Det här är utmaningar för satsningen Digitalt först med användaren i fokus där Kungliga biblioteket har uppdraget att inom satsningen stärka de regionala biblioteksverksamheter som noder för kompetens och utveckling.

Forskningens problemställning berör relationer och förhållningssätt i det nya uppdraget, särskilt i relationen mellan de regionala biblioteksverksamheterna och de kommunala folkbiblioteken, men också i förhållande till Kungliga biblioteket.
Relationerna och motstridigheterna mellan uppdrag/ mandat, ansvar/ makt och personlig/ individuell kompetens gentemot professionell/ institutionell kompetens i en sammansatt organisatorisk kontext kommer att belysas.

 

Syfte och frågeställningar

Studien syftar till att undersöka och granska organisering och ledning av regionbiblioteken som noder i en nationell digitaliseringssatsning.

  • Hur skapas och stärks organisationer som noder för digital kompetens och utveckling på regionbiblioteken?
  • Hur hanterar organisationen och ledarskapet relationen mellan och dilemman kring uppdrag/ mandat, ansvar/makt och institutionell/individuell kompetens?
  • Hur arbetar verksamheten för att uppnå legitimitet bland mottagarna?

Metodval och genomförande

Undersökningen bedrivs med hjälp av följeforskning med fokus på projektorganisationen Digitalt först med användaren i fokus och av strategiskt utvalda fallstudier. Ansatsen är kvalitativ och bygger på intervjumaterial, dokumentstudier och deltagande observation vid möten och diskussioner. Valet av fallstudier bygger på en geografisk spridning samt på inbördes skillnader i organisering och ledning av relationen region/kommun.

Följeforskningen kommer att drivas i ett sammanhang där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stärker varandra.

 

Tidsperiod

Forskningen påbörjas i april 2019 och slutrapporteras i december 2020.

 

Presentation av forskarna

Fil. Dr. Pamela Schultz Nybacka:
Som forskare har jag intresserat mig för organisationsfrågor inom bibliotekssektorn och med särskilt intresse för regionbibliotekens nya organisering och ledning i anpassning till nya krav och önskemål från samhället. I den aktuella undersökningsperioden kommer jag att tillträda som programansvarig för Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns högskola vilket medför ytterligare möjligheter att koppla samman undervisning, forskning och samverkan.

 

Adjunkt Therése Lind, Södertörns högskolebibliotek:
Som undervisande högskolebibliotekarie arbetar jag med digital kompetens, medie- och informationskunnighet och lärande inom bibliotek samt i relation till andra aktörer och deras användare. Denna tidsperiod kommer jag att tillträda som adjunkt på Bibliotekarieprogrammet. Projektet blir ett första steg i att söka forskarutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap