Så här använder du Digiteket

Digiteket är en lärplattform för bibliotekspersonal som vill fördjupa sina digitala kunskaper för sin egen del men också för att bättre kunna hjälpa de besökare de möter i sin vardag. Digiteket är både en kunskapsbank och en guide i den digitala världen. Digiteket är en del av projektet Digitalt först med användaren i fokus och syftar till att lösa ett av projektets centrala problem– att möjligheten till kompetensutveckling är ojämn hos landets biblioteksanställda. I Digiteket kan användaren studera på egen hand eller tillsammans med kollegor på den egna arbetsplatsen eller i andra kommuner.

Självskattningstestet

För alla nya användare på Digiteket väntar ett självskattningstest där de i 24 frågor kan skatta sin digitala kompetens i fem olika kategorier (utifrån EUs fem centrala digitala kompetenser för framtiden). Med utgångspunkt från självskattningstestets resultat kan plattformen sedan, när den blivit mer utbyggd, peka användaren i riktning mot kurser och artiklar som kan gynna dennas kunskapsinhämtning. Kortfattat: om du skattar dig lågt i kompetensområdet skapa innehåll så kan plattformen rekommendera kurser som ökar din kompetens inom detta område.

 

Kurser

I centrum för Digiteket står de kurser som ger användarna möjlighet till kompetensutveckling. Kurserna är märkta på ett sätt som visar vilket kompetensområde kursen rör, vilken kunskapsnivå kursen är på (grundläggande nivå, bred nivå eller utvecklad nivå) och den ungefärliga tiden den tar att genomföra. Kurserna går att genomföra på egen hand när man själv känner att man har lite tid över för kompetensutveckling men görs med fördel i en grupp kollegor där man kan dra extra mycket nytta av reflektionsfrågor och diskussioner som vilar på olika erfarenheter och kunskaper. Vid avslutat kurs får användaren ett kursbevis och kan sedan bygga vidare på denna kunskap – kanske genom att göra en kurs på högre nivå eller genom att göra en kurs inom ett annat  kompetensområde.

 

Artiklar

En annan central funktion i Digiteket är att användarna skall kunna inspireras och få tips av artiklar som ligger på plattformen. Dessa artiklar kan vara kopplade till någon av de fem kompetensområdena eller visa på arbete kring digitalisering som görs på något av landets bibliotek. Till artiklarna kan också kurser kopplas så att om du läser något särdeles intressant kan plattformen sedan peka dig i riktning mot en lämplig kurs i samma ämne. Den forskning som görs inom ramen för Digitalt först kommer också att publiceras i form av artiklar.

 

Grupper

För att utnyttja plattformen så effektivt som möjligt kan användarna skapa egna grupper och till dessa grupper koppla kurser och artiklar som ligger på plattformen. Grupperna har också ett kommentarsfält så att medlemmarna kan föra diskussioner om materialet. På detta sätt kan kollegor bestämma sig för att genomföra en fortbildningskurs tillsammans och använda gruppen för reflektioner och diskussioner. Att på detta sätt använda grupper är speciellt effektivt om man vill samarbeta med kollegor över kommun- eller regiongränserna. Nu finns en chans att faktiskt inleda det där samarbetet med kollegan du träffade på Bok- och Biblioteksmässan.

 

Det gemensamma delandets fördelar

Inom ramen för Digitalt först med användaren i fokus genomförs det otroligt mycket bra verksamhet och utbildning i hela landet men fram tills nu har det inte funnits någon central delarinsats.  Med Digitekets hjälp kan lokalt producerat material nu förhoppningsvis få nationell spridning. Ett material tillverkat på Gotland gynnar en grupp biblioteksanställda i Västra götalandsregionen och eftersom lämpligt material redan finns tillgängligt för personalen kan Västra götalandsregionen istället satsa resurser på att utveckla något nytt. Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt och regionerna står starkare tillsammans.