Gå direkt till innehållet

Nu finns ett nationellt nätverk för MIK i Sverige

Nu etablerar Statens medieråd det nationella aktörsnätverket MIK Sverige. Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan aktörer utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom området och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige. I detta nätverk deltar självklart även Digiteket.

Begreppet medie- och informationskunnighet (MIK) lanserades i Unesco-skriften Media and information literacy curriculum for teachers (2011). Unescos definition är mycket omfattande, vilket föranledde Statens medieråd att 2013 utarbeta en kortare definition:

”Medie- och informationskunnighet är de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.”

— Medie- och informationskunnigheten är den nya läskunnigheten. När samhället digitaliseras behöver medborgare nya kunskaper och färdigheter för att klara av att navigera allt komplexare utmaningar, säger Anette Novak, direktör på Statens medieråd.

— MIK handlar inte bara om källkritik, det omfattar allt från att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till sökmotorer till att själv kunna uttrycka sig i digitala plattformar. För att nå ut handlar inte längre bara om att kunna skriva en text och publicera, utan att känna till målgrupper, vilka medieslag de använder och var de spenderar tid. Men det handlar också om kunskap om medieägande, digitala fotspår och juridiken som reglerar publiceringsområdet.

I myndighetens uppdrag att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet ingår att bygga upp ett nätverk för aktörer som arbetar med MIK-frågor, skapa en plattform för att kunna sprida kunskap och information samt att ytterligare kartlägga utvecklingen inom MIK-området.

Uppbyggnadsår

Nätverket MIK Sverige kommer under uppbyggnadsåret 2020 bjuda in aktörer som är verksamma inom området. Under uppbyggnadsåret leds nätverket av en temporär styrgrupp som, utöver Statens medieråd, består av tre viktiga statliga aktörer inom medie- och informationskunnighet; Kungliga biblioteket, Myndigheten för press, radio och tv samt Svenska Filminstitutet.

MIK Sverige har kick-off för sina medlemmar på Källkritikens dag, den 13 mars i Stockholm. Under kick-offen kommer det årliga källkritikpriset delas ut av Internetstiftelsen, tillsammans med kulturminister Amanda Lind.

Medlemmar

I dagsläget består nätverket av 15 aktörer som på olika sätt arbetar med MIK.

De är:

Medlemmar i aktörsnätverket får möjlighet att finna samarbeten, stöd i sitt arbete genom kunskapsdelning, en översikt av arbetsinsatser i landet, hjälp med att sprida information och delta på nationella träffar, kunskapsseminarium och events.

För frågor om nätverket, kontakta: miksverige@statensmedierad.se

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.