MTM och tillgänglig läsning

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet och är ett nationellt
kunskapscentrum för tillgänglig läsning. MTM arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och
samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller
funktionsnedsättning.

Tillgänglig läsning innebär för MTM att de personer som har behov av tillgänglig litteratur får det
i ett format som de kan läsa och med ett innehåll de kan ta till sig. Tillgänglig läsning förutsätter
även att litteraturen är tillgänglig på jämlika villkor, ur aspekterna fysisk, kognitiv, språklig,
kunskapsmässig, psykosocial, administrativ och ekonomisk tillgänglighet.
Idag behöver en betydande andel av Sveriges befolkning läsa text i tillgängligt format. Detta
inkluderar personer med synnedsättning, dyslexi, rörelsehinder och andra typer av
funktionsnedsättningar som gör det svårt att ta del av en tryckt text. Till dessa grupper erbjuder
Myndigheten bland annat bibliotekstjänsten Legimus, genom vilken bibliotek och användare kan
strömma och ladda ned talböcker och andra tillgängliga medier. I Legimus digitala bibliotek
kommer användaren åt över 120 000 titlar, en ständigt stigande siffra.
Talboken är den mest kända produkten från MTM men bland övriga tillgängliga medier finns
lättläst, taltidningar, böcker på teckenspråk, e-textböcker och punktskrift och taktila
bilderböcker.

Samarbetet mellan MTM och landets bibliotek
Den svenska talboksmodellen, det vill säga samarbetet mellan MTM och Sveriges bibliotek, är
centralt för att tillgodose landets invånare med talböcker och andra tillgängliga medier. Med sitt
ursprung i 70-talets kulturpolitik bygger den svenska talboksmodellen på att MTM producerar
litteratur i tillgängligt format och distribuerar dem till användare genom förmedlare, där
biblioteken är de som skapar förutsättningarna för en nationell täckning. Den svenska
talboksmodellen garanterar att en läsare som har behov av text i ett tillgängligt format kan
besöka sitt bibliotek och få personlig hjälp oavsett var i landet hen befinner sig.
För bibliotekens del innebär den svenska talboksmodellen att de lånar ut tillgänglig litteratur i
fysiskt format, eller registrerar användare till MTM:s digitala tjänster, som Legimus.

Fotograf: Apelöga

Vem får låna?
17 § upphovsrättslagen reglerar framställning och användning av talböcker och andra tillgängliga
medier. Medier som är framställda enligt 17 § upphovsrättslagen får bara lånas ut av biblioteken
till personer som behöver ett särskilt framställt exemplar på grund av en syn- eller annan
funktionsnedsättning.
MTM ger ut den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor och lättlästa böcker genom LL-förlaget.
Lättlästa medier (så till vida de inte är framställda enligt 17 §) kan lånas ut, säljas eller
distribueras till vem som helst.

 

Kurser och resurser

Digiteket kommer att lägga upp ett antal kurser kring tillgänglig och digital läsning framöver, bl a om läsning via Legimus. På MTM:s (länk till mtm.se) och Legimus webbar (länk till legimus.se) finns också mer info och ett stort utbud av andra resurser.

Artikelförfattare: Tobias Willstedt och Hillevi Andreasson, MTM