MTM och tillgänglig läsning

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet och är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig läsning. MTM arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Tillgänglig läsning innebär för MTM att de personer som har behov av tillgänglig litteratur får det i ett format som de kan läsa och med ett innehåll de kan ta till sig. Tillgänglig läsning förutsätter även att litteraturen är tillgänglig på jämlika villkor, ur aspekterna fysisk, kognitiv, språklig, kunskapsmässig, psykosocial, administrativ och ekonomisk tillgänglighet. Idag behöver en betydande andel av Sveriges befolkning läsa text i tillgängligt format. Detta
inkluderar personer med synnedsättning, dyslexi, rörelsehinder och andra typer av funktionsnedsättningar som gör det svårt att ta del av en tryckt text. Till dessa grupper erbjuder Myndigheten bland annat bibliotekstjänsten Legimus, genom vilken bibliotek och användare kan strömma och ladda ned talböcker och andra tillgängliga medier. I Legimus digitala bibliotek kommer användaren åt över 120 000 titlar, en ständigt stigande siffra.

Talboken är den mest kända produkten från MTM men bland övriga tillgängliga medier finns lättläst, taltidningar, böcker på teckenspråk, e-textböcker och punktskrift och taktila bilderböcker.

Samarbetet mellan MTM och landets bibliotek

Den svenska talboksmodellen, det vill säga samarbetet mellan MTM och Sveriges bibliotek, är centralt för att tillgodose landets invånare med talböcker och andra tillgängliga medier. Med sitt ursprung i 70-talets kulturpolitik bygger den svenska talboksmodellen på att MTM producerar litteratur i tillgängligt format och distribuerar dem till användare genom förmedlare, där biblioteken är de som skapar förutsättningarna för en nationell täckning. Den svenska talboksmodellen garanterar att en läsare som har behov av text i ett tillgängligt format kan besöka sitt bibliotek och få personlig hjälp oavsett var i landet hen befinner sig. För bibliotekens del innebär den svenska talboksmodellen att de lånar ut tillgänglig litteratur i fysiskt format, eller registrerar användare till MTM:s digitala tjänster, som Legimus.

Fotograf: Apelöga

Vem får låna?

17 § upphovsrättslagen reglerar framställning och användning av talböcker och andra tillgängliga medier. Medier som är framställda enligt 17 § upphovsrättslagen får bara lånas ut av biblioteken till personer som behöver ett särskilt framställt exemplar på grund av en syn- eller annan funktionsnedsättning. MTM ger ut den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor och lättlästa böcker genom LL-förlaget. Lättlästa medier (så till vida de inte är framställda enligt 17 §) kan lånas ut, säljas eller distribueras till vem som helst.

Kurser och resurser

Digiteket kommer att lägga upp ett antal kurser kring tillgänglig och digital läsning framöver, bland annat om läsning via Legimus. På MTM:s  och Legimus webbar finns också mer info och ett stort utbud av andra resurser.