Gå direkt till innehållet

Folkbibliotek och MIK: Ett nytt interregionalt MIK-nätverk har tagit form

Vid den nationella MIK-konferensen i Göteborg 2022 framhävdes betydelsen av regional samverkan för att stärka medie- och informationskunnighet. Konferensen resulterade i ett initiativ till att skapa ett interregionalt nätverk. Nätverket syftar till att bredda MIK-arbetet över olika samhällsområden och stärka de regionala aktörernas roll i att främja medie- och informationskunnigheten över hela landet. Pia-Marie Wehrling vid Västra Götalandsregionen berättar mer om detta arbete och det kunskapsseminarium som genomfördes under hösten.

Efter den nationella MIK-konferensen som arrangerades i Göteborg under hösten 2022 togs en rapport fram med de förslag och tankar som lyftes under konferensen. Tematiken för dagarna var ett demokratiskt medborgarskap, och syftet var att samla viktiga aktörer för att se över vilka åtgärder som skulle kunna flytta fram positionerna för ett mer utvecklande MIK-arbete.

Konferensen lyfte MIK som en viktig samhällsfråga som är tätt kopplad till den demokratiska stabiliteten. Samtidens utmaningar kräver att varje medborgare behöver rustas, eller snarare formas, för att kunna delta på lika villkor i ett demokratiskt samhälle. Huvudfrågorna som diskuterades under konferensen var vilka aktörer som behöver agera och vad som kan stärka utvecklingen framåt.

Samverkan mellan samhällsaktörer ska bredda MIK-arbetet

Ökad och breddad samverkan för att utveckla arbetet var något som återkom under konferensen. Med det syftade man på såväl en ökad samverkan mellan olika verksamhets- och politikområden, men också mellan regionerna, det vill säga interregionalt. Man pekade också på att länken mellan de olika nivåerna – den lokala, regionala och nationella nivån – behöver förstärkas för att ett mer dynamiskt och mer lyhört utvecklingsarbete, som gagnar alla målgrupper och hela landet, ska komma till stånd.

MIK – inte längre en fråga enbart för biblioteken

På den regionala nivån har biblioteken länge varit den starka aktören i arbetet med och utvecklingen av MIK, där man bland annat har arbetat för ökad digital delaktighet. Men MIK är ett komplext område som omfattas av flera olika sak- och politikområden och behöver därför också inkludera fler aktörer och bredda arbetet. Det är orimligt att begära att biblioteket ensamt ska ta ansvar för hela MIK-utvecklingen på regional eller lokal nivå.

Nytt interregionalt MIK-nätverk

Redan vid planeringen av konferensen togs ett initiativ av Västra Götalandsregionen – som var arrangör tillsammans med Göteborgs universitet och Svenska Unescorådet – att bjuda in alla regioner att delta i konferensen. Alla regionala kulturchefer fick också frågan om de ville ingå i ett nätverk som var tänkt att byggas upp för att arbeta mer strukturerat utifrån regionernas roll i MIK-arbetet. Samtliga regioner skickade en representant till det första nätverksmötet, och därmed togs de första stegen för att bygga upp ett interregionalt MIK-nätverk. Idag, ett år senare, är nätverket under utveckling och en arbetsgrupp bestående av Blekinge, Skåne och Västra Götaland planerar nätverkets träffar framåt.

En viktig utgångspunkt är att MIK bör kopplas till ett större demokratiarbete. De kunskaper och färdigheter som ryms inom MIK är viktiga för alla medborgare, oavsett var de bor. Syftet med nätverket är att nyttja och sprida den gemensamma kunskapen och därmed stärka jämlikheten i hela landet. Regionerna har tidigare inte varit representerade i nationella sammanhang som en samlad röst i breda MIK-frågor. Men genom nätverket kan regionerna lyfta en samlad bild av vad som sker, men också förmedla behov och peka på reformer eller andra åtgärder som behövs från nationellt håll.

Större kännedom om MIK behövs

En del i det interregionala MIK-nätverkets arbete handlar om att bredda kunskapen om MIK till fler regionala parter än de redan frälsta. Därför arrangerade nätverket ett digitalt kunskapsseminarium kring MIK, återigen under Global MIL Week som Unesco har instiftat, under hösten 2023. Syftet var att ge en ökad kunskap om MIK utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv. Man ville också uppmuntra till att påbörja eller fortsätta de viktiga interna diskussionerna i respektive organisation. Seminariet tog upp frågor kring hur den egna organisationen arbetar med MIK idag, hur den lokala samverkan ser ut och hur man kan inkludera fler parter och därmed bredda arbetet.

De inbjudna – som gav olika perspektiv på MIK – var den internationellt kända MIK-experten Ulla Carlsson, professor vid Göteborgs universitet, Kerstin Alnebratt,chef för Västra Götalandsregionens kulturutvecklingsförvaltning, Martina Wagner, programansvarig på Statens Medieråd, Carl Heath, senior forskare på RISE, och politikern Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande i VGR och ledamot i SKR:s beredning för kultur och fritid. De gav var och en sitt perspektiv på hur MIK kan utvecklas i en regional och kommunal kontext.


Att ta med från seminariet

 • Samverkan var nyckelordet under hela seminariet. Det handlar om samverkan mellan olika politikområden, verksamhetsområden och inte minst mellan lokal, regional och nationell nivå.
 • Vi förstod också att den nya Mediemyndigheten kommer att adressera MIK-frågorna på olika sätt, något vi kommer att veta mer om vid årsskiftet då Statens Medieråd och Myndigheten för press, radio och tv upplöses och går in i den nya myndigheten.
 • Vi behöver också bredda MIK-arbetet och involvera fler verksamheter, fler aktörer, för att nå de som står längst ifrån de färdigheter som behövs för att navigera i samhället.
 • Regionerna bör ses som nyckelspelare i MIK-arbetet, som en länk mellan lokala och nationella nivån liksom att den regionala rösten behövs i dialog med nationella aktörer, för att få en helhetsbild och spela in behov.
 • Regionerna fortsätter att samverka, inte minst via det interregionala nätverket. Flera tematiska digitala träffar kommer att arrangeras framåt. Vill du veta när, var, hur, hör av dig.
 • Några regioner tog tillfället i akt att samtala om tematiken i anslutning till seminariet, där nuläge och ny-läge i frågorna diskuterades, hoppas det var givande diskussioner!

Kunskap i repris – på Digiteket

Under 2024 kommer seminariet att lanseras igen här på Digiteket tillsammans med ett material som syftar till att uppmuntra till egna diskussioner om hur MIK kan utvecklas i den egna organisationen. Håll utkik under våren!

Pia-Marie Wehrling

Pia-Marie Wehrling är utvecklingsledare inom Medie- och informationskunnighet (MIK) på kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen och deltar tillsammans med Weine Sundell i Blekinge och Ann Lundborg i Skåne i en arbetsgrupp som planerar träffar och annat för det Interregionala MIK-nätverket.

Pia-Marie Wehrling (c)

Upphovsrätt och licens för innehåll på aktuell sida

Observera att innehållet (texten, bilder, video och så vidare) på sidan kan vara licensierad i enlighet med olika licenser.

Sammanfattningen av texten på denna sida är licensierat enligt Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Detta innebär att du:

 • får kopiera och dela vidare materialet i vilket medium eller format som helst
 • får remixa, återanvända och bygga på materialet
 • får använda det i kommersiella syfte och sammanhang
 • inte behöver fråga om lov.

Om du bearbetar, delar eller använder texten:

 • Ge ett korrekt Erkännande
  • ange verkets namn,
  • ange vem som skapat verket,
  • ange länk till verkets ursprungsplats,
  • ange länk till upphovspersonens webbsida (frivilligt, men trevligt),
  • ange vilka delar som eventuellt är bearbetade
  • länka till licensen.

Ett korrekt erkännande skulle kunna se ut så här:

Allt du skulle vilja veta om Creative Commons, men varit för skraj att fråga om, av Ola Nilsson. Texten är licensierad med Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Puff- och toppbild kommer från Atlas of the Munsell Color System från 1915. PD

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.