Digitala tjänster för alla: folkbibliotek och omsorg i samarbete

Kan Ester på äldreboendet bli mer självständig med hjälp av Biblio eller kan Lukas på gruppboendet bli mer delaktig med hjälp av PressReader?

Vi vet inte, men vi vill pröva!

Digitala tjänster för alla är en fortsättning på projektet Taltidning till fler. Taltidning till fler genomfördes i Östergötland 2017-2018. Målet var att öka kunskap om tillgängliga medier i allmänhet och taldagstidningar i synnerhet. Målgrupperna var bland annat personal på folkbibliotek och personal inom omsorgen.

Hösten 2018 gjorde vi en uppföljning av projektet. Vi noterade att väldigt få av de boenden och dagcenter som fått tillgång till taldagstidning använde den i verksamheten. Orsakerna till detta var flera. Till exempel var det ofta bara en i personalen på boendet som kunde hantera maskinen. Det handlade också om att personalen inte förstod hur de skulle använda lyssnande på taldagstidning som en aktivitet i vardagen.

Samma höst tog vi också del av Begripsams undersökning från 2017 Svenskar med funktionsnedsättning och internet. I rapporten framgår att speciellt personer som bor på särskilda boenden inte använder digitala tjänster:

”Vi kan med nuvarande resultat se att det är bland personer i sådana boenden som vi har den största gruppen som inte alls använder internet. Gruppen rapporterar också större svårigheter och mindre användning av internet jämfört med många andra grupper. Att bo i ett särskilt boende verkar öka risken för att inte vara delaktig i det digitala samhället.”

Med dessa två nedslående fakta bestämde vi oss för att försöka ta ett nytt tag med folkbibliotek och omsorg och startade i juli 2019 projektet Digitala tjänster för alla med målet att skapa större delaktighet och självständighet för de boende.

Bara biblioteken i sig har flera tjänster som kan vara till glädje och nytta för de som finns på boenden och för de som deltar i daglig verksamhet. De kan ta del av böcker via Legimus och Biblio och av tidningar via PressReader och förstås taldagstidning. Genom Götabiblioteken går det också att titta på filmer på Cineasterna.

Vi har dock valt att inte begränsa projektet till att enbart handla om bibliotekens kärntjänster, utan det är öppet för deltagarna att även pröva andra tjänster. Det kan behövas för att överhuvudtaget börja förstå hur man använder en surfplatta.

Fotografi: Lillemor Engholm Guy

Vid inledande brukarträffar samtalade vi med personerna om vad som är viktigt för dem, och återkommande tankar från äldre är att hålla kontakt med barn, familj och vänner. För de som är boende eller deltar i verksamheter inom LSS-omsorg är musik, video och filmer viktigt, men även att få hjälp med att strukturera dagen.

I Digitala tjänster för alla har vi tre syften:

  • Hitta, utveckla och pröva metoder för hur bibliotekspersonal och omsorgspersonal inom äldre- och LSS-omsorg kan ge personer på boenden och dagcenter kunnande i att använda digitala tjänster. Det kan vara tjänster som taltidning, talböcker, appar som har med lässvårigheter att göra, men även andra digitala tjänster.
  • Om metoderna är effektiva kan de deltagande biblioteken utbilda annan bibliotekspersonal. Ambitionen ska vara att digital teknik och handledning i den är en del av både bibliotekspersonalens och omsorgspersonalens kompetenskrav.
  • Ett syfte är också att hos kommuner förankra vikten av att boenden har trådlösa nätverk installerade för brukarnas användning.

Denna gång arbetar vi enbart med tre kommuner: Motala, Åtvidaberg och Ödeshög. Från varje kommun medverkar en till tre personal från folkbibliotek, en till tre personal från äldreboende, trygghetsboende, LSS-boende och dagcentrum samt några arbetsterapeuter. Sammanlagt medverkar drygt 30 personer från tolv olika boenden och dagcenter och 29 personal inom folkbibliotek och omsorg. Antalet deltagare från boenden och dagcenter hoppas vi ökar över tid.

Förutom ökad kunskap hos alla som deltar i projektet, ska vi även samarbeta med Digitekets redaktion så att det blir ett kursmaterial kring förmedling av tillgängliga medier som fler kan ta del av.

Följ gärna projektet Digitala tjänster för alla.