Bibli­o­teks­sta­tisti­ken 2019: Stark e-bokst­rend och fortsatt ökning av IT-handledning och kurser

Den digitala utvecklingen är fortsatt stark på landets bibliotek, enligt Sveriges officiella biblioteksstatistik 2019. Användningen av e-medier ökar, samtidigt som de fysiska lånen har minskat över tid.

Varje år presenterar KB statistik över offentligt finansierade bibliotek i Sverige. Sammanställningen berör bland annat lån, besök och öppettider men även personalresurser och ekonomi. Nedan har Digiteket plockat ut lite av statistiken ur pressmeddelandet från KB som är relevant ur digitala biblioteksaspekter.

Årets rapport visar att användningen av de svenska biblioteken är hög, men under förändring. Det görs nu i genomsnitt 8,4 nedladdningar av e-medier per invånare, främst i form av e-böcker eller tidskrifter. Om man enbart räknar e-böcker har nedladdningen ökat med 14 procent sedan 2018.

Den totala utlåningen av fysiska medier (exempelvis tryckta böcker, dvd:er och skivor) har minskat med närmare 7,8 miljoner sedan 2015. Under förra året syntes en liten ökning jämfört med 2018, men den beror främst på att antalet omlån har ökat.

Folkbiblioteken köper in allt färre filmer på fysiska bärare, till förmån för film via streamingtjänster. I 92 kommuner går det att ta del av film via nätet utan att besöka biblioteket.

Utlåning och antal medier på folkbiblioteken

Folkbibliotekens utlåning av e-böcker har ökat med 6 procent sedan föregående år och uppgår nu till 2,4 miljoner lån. E-bokslånen står för 6,5 procent av de totala boklånen (som innefattar tryckta böcker, e-böcker, ljudböcker och talböcker), vilket är en liten ökning jämfört med 2018.

Antalet e-bokstitlar ökar också och är 10 procent fler än under föregående år. Dessutom har antalet filmer som är tillgängliga via streaming ökat med 122 procent. Folkbibliotekens fysiska medier fortsätter dock att minska i antal och har blivit 20 procent färre på 10 år.

Färre besök men full aktivitet

Det totala antalet besök till svenska bibliotek har minskat från 81,8 till 81,0 miljoner mellan 2018 och 2019. Samtidigt ökar antalet sökningar i bibliotekens webbkataloger.

Folkbiblioteken står för den största minskningen, med en miljon färre besök under 2019. En förklaring kan vara den ökade användningen av bibliotekens e-resurser. Men minskningen kan också bero på att folkbiblioteken nu finns på platser ute i samhället, bland annat förskolor och idrottshallar, där besöken inte mäts.

Däremot ökade antalet aktivitetstillfällen på folkbiblioteken med 10 procent. Det handlar framför allt om läsfrämjande aktiviteter och it-utbildningar. 57 procent av tillfällena riktades främst till den prioriterade målgruppen barn och unga.

Vi ser också att mängden IT-handledningar och kurser fortsätter att öka. I statistiken benämns dessa ”Data/internetkurs – handledning, seniorsurf – öppen eller sluten visning” och 2019 genomfördes 19 208 aktiviteter inom denna kategorin.

Ta del av biblioteksstatistiken!