Digitekets användarforum – en mötesplats för utbyte och utveckling

Digitekets användarforum är ny mötesplats som ska etablera och upprätthålla bästa tänkbara kommunikation och utbyte mellan Digitekets redaktion, regionala biblioteksverksamheter och folkbiblioteken. Under hösten har vi haft två digitala träffar där fokus har varit att forma samarbetet och diskutera hur vi kan utveckla Digiteket tillsammans.

På Digitekets första användarforum, i oktober, var representanter från de regionala biblioteksverksamheter inbjudna, för att diskutera hur vi ska arbeta tillsammans och vad vi ska ta upp på framtidens användarforum. Till nästa möte, den 16 december, tog vi med oss frågor från första mötet och fyllde på med representanter för folkbiblioteken för att diskutera “Hur blir Digiteket en del av biblioteksvardagen?” och “Hur kan vi samarbeta för att hålla Digiteket relevant och levande?”.

Bakgrund

Digiteket har under året beskrivits som ett sorts fabeldjur – en blandning av många olika saker som bildar en ny och unik enhet – och det ligger väl en del sanning i det. Kungliga Biblioteket (KB) driver Digiteket men Biblioteken i Malmö (BiM) driver utvecklingen av plattformen. Strategiska beslut för Digiteket fattas av KB med stöd av ett förvaltningsråd bestående av regionala bibliotekschefer.

Gruppen som utgör kärnan för Digitekets innehållsproduktion är användarforum. Här samlas representanter för alla Bibliotekssveriges regioner och för folkbiblioteken över hela landet. Syftet med användarforum är att prata om aktuella behov av digital fortbildning och att gemensamt diskutera hur dessa på bästa sätt kan tillgodoses. Målet är att Digiteket ska vara fortsatt aktuellt och erbjuda biblioteksmedarbetare den fortbildning som behövs. Ett annat mål är att kunskap och utbildningar som finns och görs i Bibliotekssverige ska komma så många som möjligt till godo genom Digiteket.

Hur blir Digiteket en del av biblioteksvardagen?

Under senaste användarforum var fokuset genomslag och relevans. I diskussionen kring hur Digiteket kan bli en naturlig del av biblioteksvardagen handla mycket om hur viktiga folkbibliotekscheferna är för att skapa och upprätthålla rutiner. Regler och förutsättningar för hur enskilda medarbetare kan ägna sig åt fortbildning varierar kraftigt och de som önskar sig systematiskt fortbildning i grupp behöver hjälp och stöd att organisera detta. I diskussionen förekom också flera förslag kring hur Digiteket kan öka handledningen av det stora materialet på plattformen – kanske i form av tips på workshops och rekommendationer? Redaktionen ämnar titta närmare på förslagen efter juluppehållet.

Hur kan vi samarbeta för att hålla Digiteket relevant och levande?

I diskussionen kring hur vi kan hålla Digiteket relevant och levande kom det många goda insikter och förslag. Ett återkommande förslag var att öka sökbarheten på plattformen med hjälp av taggar, ett annat att lyfta fram en förslagslåda eller idébank. Även dessa förslag är något Digiteket tar med sig vidare till 2022.

Under användarforum återkom ett vanligt önskemål: att Digiteket borde ha ett nyhetsbrev som regelbundet påminner om nya kurser och artiklar. Då Digiteket varannan vecka publicerar just ett nyhetsbrev är väl den stora lärdomen att vi måste bli bättre på att informera om det! Vi ber därför alla som är intresserade att prenumerera på vårt nyhetsbrev och att sprida informationen om det till kollegor.

Användarforum återkommer

Under 2022 återkommer användarforum vid fyra tillfällen, till att börja med i mars. För alla er som är intresserade kommer uppföljande artiklar som sammanfattar varje möte på Digiteket. För – som vi återkommande säger – Digiteket gör vi tillsammans.