Folk­bib­li­o­te­ka­ri­er­na och kompe­ten­sen

Professionen mot framtiden – att sätta digitaliseringen först med användaren i fokus – är ett av de områden som diskuterades i den webbsända föreläsningen Folkbibliotekarierna och kompetensen den 6 mars.

Bibliotekshögskolan i Borås följer detta år ett antal folkbibliotek under deras arbete inom satsningen Digitalt först med användaren i fokus.
Undersökningen är uppbyggd kring ett antal fallstudier med spridning över landet, där intresset riktas mot hur bibliotekarier idag uppfattar digitaliseringens roll för folkbiblioteken samt hur detta påverkar – och påverkas av – den professionella kompetensen.

Vid detta tillfälle berättade Roger Blomgren och Jenny Lindberg om aktuella forskningsresultat rörande digitalisering, professionell kompetens och yrkesidentitet som informerat det projekt som nu tar form. I presentationen beskrivs också de steg i arbetet som hittills tagits av forskargruppen vid Högskolan i Borås. Övriga medlemmar i gruppen är Katarina Michnik, Karen Nowé-Hedvall och Malin Ögland.

Roger Blomgren är professor i biblioteks- och informationsvetenskap, med särskilt intresse för kultur- och bibliotekspolitik ur ett institutionellt perspektiv.

Jenny Lindberg är lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, med inriktning mot professions- och kompetensfrågor.