Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-postadress, arbetsplats, pågående och avklarade kurser. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ge dig en bild av din utbildning och för att vi ska kunna ta ut geografisk (ej personknuten) statistik .

Vi har fått dina uppgifter från dig när du registrerade ditt konto. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen Dina uppgifter kommer att sparas så länge du har ett konto i Digiteket.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Kungliga Biblioteket. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Malmö stad / Biblioteken i Malmö. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kontakt@digiteket.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@malmo.se eller telefon: 040-341000. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.